Статистик мэдээ

2016 оны 8-р сарын статистик мэдээ

2016 оны 8-р сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2016 оны 7-р сарын статистик мэдээ

2016 оны 7-р сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2016 оны 6-р сарын статистик мэдээ

2016 оны 6-р сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2016 оны 5-р сарын статистик мэдээ

2016 оны 5-р сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2016 оны 4-р сарын статистик мэдээ

2016 оны 4-р сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2016 оны 3-р сарын статистик мэдээ

2016 оны 3-р сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2016 оны 2-р сарын статистик мэдээ

2016 оны 2-р сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2016 оны 1-р сарын статистик мэдээ

2016 оны 1-р сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2015 оны жилийн эцсийн статисктик мэдээ

2015 оны жилийн эцсийн статисктик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Хүлээгдлийн мэдээ 12-р сар

Хүлээгдлийн мэдээ 12-р сар

Дэлгэрэнгүй
Хүлээгдлийн мэдээ 11-р сар

хүлээгдлийн мэдээ 11-р сар

Дэлгэрэнгүй
2015 оны эхний 9 сарын статисктик мэдээ

2015 оны эхний 9 сарын статисктик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2014 оны жилийн эцсийн статисктик мэдээ

2014 оны жилийн эцсийн статисктик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2013 оны жилийн эцсийн статисктик мэдээ

2013 оны жилийн эцсийн статисктик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2012 оны жилийн эцсийн статисктик мэдээ

2012 оны жилийн эцсийн статисктик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2011 оны жилийн эцсийн статисктик мэдээ

2011 оны жилийн эцсийн статисктик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
хүлээгдлийн мэдээ 10-р сар

хүлээгдлийн мэдээ 10-р сар

Дэлгэрэнгүй
Хүлээгдлийн мэдээ 9-р сар

Хүлээгдлийн мэдээ 9-р сар

Дэлгэрэнгүй
Хүлээгдлийн мэдээ 8-р сар

Хүлээгдлийн мэдээ 8-р сар

Дэлгэрэнгүй
Хүлээгдлийн мэдээ 7-р сар

Хүлээгдлийн мэдээ 7-р сар

Дэлгэрэнгүй