Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт

Төсөв vs Гүйцэтгэл: 6-р сар

Төсөв vs Гүйцэтгэл: 6-р сар

Дэлгэрэнгүй
Төсөв vs Гүйцэтгэл: 5-р сар

Төсөв vs Гүйцэтгэл: 5-р сар

Дэлгэрэнгүй
Төсөв vs Гүйцэтгэл: 4-р сар

Төсөв vs Гүйцэтгэл: 4-р сар

Дэлгэрэнгүй
Төсөв vs Гүйцэтгэл: 3-р сар

Төсөв vs Гүйцэтгэл: 3-р сар

Дэлгэрэнгүй
Төсөв vs Гүйцэтгэл: 2-р сар

Төсөв vs Гүйцэтгэл: 2-р сар

Дэлгэрэнгүй
Төсөв vs Гүйцэтгэл: 1-р сар

Төсөв vs Гүйцэтгэл: 1-р сар

Дэлгэрэнгүй