Иргэдийн танхим ажиллуулах, Санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол хүлээн авах журам