2019 оны УРИА

Тусламж үйлчилгээний үнэ тарифын талаар мэдээлэл авч болох уу?

Та эмнэлгийн даргын 2019 оны А/05 тоот "Тусламж үйлчилгээний үнийн жишиг мөрдөн ажиллах тухай" тушаалаас орж харна уу.