ШУГТЭ-ийн 2017 оны оношлогооны кабинетийн хүлээгдлийн мэдээ