2019 оны УРИА

ШУГТЭ-ийн 2017 оны оношлогооны кабинетийн хүлээгдлийн мэдээ