2017 оны УРИА

Зүрх судасны их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Код

Бичиг баримтын шалгаруулалт 

Шалгалт

Мэргэжлийн сорил     

Англи хэл                                

ИЭ09

хангасан

66,6%

66,6%

ИЭ10

хангасан

70%

56,6%

ИЭ11

хангасан

83,3%

28,3%

ИЭ12

хангасан

63,3%

65%

ИЭ13

хангасан

70%

78,3%

Ярилцлага хийх хуваарь, цагийг утсаар холбогдон хүргэх болно.
Хүний нөөцийн хөгжлийн алба