2017 оны УРИА

Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Код

Бичиг баримтын шалгаруулалт 

Шалгалт

Мэргэжлийн сорил     

Англи хэл                                

ИЭ01

хангасан

80%

48,3%

ИЭ02

хангасан

36,6%

36,6%

ИЭ03

хангасан

43,3%

23,3%

ИЭ04

хангасан

30%

36,6%

ИЭ05

хангасан

73,3%

90%

ИЭ06

хангасан

66,6%

41,6%

ИЭ07

хангасан

40%

71,6%

ИЭ08

хангасан

43,3%

58,3%

Ярилцлага хийх хуваарь, цагийг утсаар холбогдон хүргэх болно.
Хүний нөөцийн хөгжлийн алба