2019 оны УРИА

СУВИЛАГЧ ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ АЖЛЫН ДУЛААН ХУВЦСААР ХАНГАЛЛАА

2019 оны 01 сарын 23-ны өдөр УГТЭмнэлгийн захиргаа ЭМС-ын 02 тоот албан даалгаварын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор байгууллагын ажилчдын ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулах, нийгмийн баталгааг хангах, ажлын байрны ая тухтай нөхцлийг бүрдүүлэх, ажилтнуудын эрүүл мэндийг дэмжих ажлын хүрээнд байгууллагын төсвийн зардлаар тус эмнэлгийн 350 сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдэд ажлын дүрэмт хувцасны ээлжит хангалт болон хүйтэн сэрүүний улиралд өмсөх дулаан цамцаар бүрэн хангаж ажиллаа.