2019 оны УРИА

Б/05 "Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэх тухай"