2019 оны УРИА

А/22 тоот "Мэс заслын тусламж үйлчилгээ үзүүлэх журам батлах" тухай