A-37 Бүтэц, үйл ажиллагааны нэгжийн удирдлагын сонгон шалгааруулалтын дүн