A-38 Тасаг,төвийн дарга эрхлэгчийг албан тушаалд томилох