А/177 Эмнэлгийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг дэмжих сарын аян зохион