2019 оны УРИА

Тусламж үйлчилгээний үнийн жишиг мөрдөн ажиллах тухай

Үйлчлүүлэгч Та ЭМД-д хамрагдсан бол улирал бүр 165,000 төгрөгийн оношилгоо, шинжилгээ хийлгэх ба хэтэрсэн тохиолдолд үлдэх хэсгийг даатгуулагч өөрөө хариуцан төлнө.