2019 оны УРИА

2015 он - Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний норм, нормативыг шинэчлэн батлах тухай