2015 оны батлагдсан төсөв

УТ . П.Н.Шастины нэрэмжит тєв эмнэлэг 17,757,060.6
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 17,757,060.6
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 17,757,060.6
Бараа, үйлчилгээний зардал 17,618,953.2
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 7,747,954.3
Үндсэн цалин 6,609,867.7
Унаа хоолны Хєнгєлєлт 663,790.6
Урамшуулал 474,296.0
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 852,274.9
Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 697,315.9
Тэтгэврийн даатгал 542,356.8
Тэтгэмжийн даатгал 61,983.6
ҮОМШ євчний даатгал 77,479.6
Ажилгүйдлийн даатгал 15,495.9
Эрүүл мэндийн даатгал 154,959.0
Бараа, їйлчилгээний бусад зардал 9,018,724.0
Бичиг хэрэг 25,651.7
Гэрэл, цахилгаан 307,259.6
Тїлш, халаалт 285,030.8
Тээвэр, шатахуун 34,655.9
Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр 14,769.9
Цэвэр, бохир ус 70,414.2
Дотоод албан томилолт 6,509.6
Гадаад албан томилолт 2,431.8
Ном, хэвлэл 160.0
Эд хогшил худалдан авах 316,231.6
Багаж, техник, хэрэгсэл 205,151.0
Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 77,200.0
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 33,880.6
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 113,110.0
Хоол, хүнс 431,145.0
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 2,797,579.8
Урсгал засвар 150,000.0
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 49,691.2
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, үйлчилгээний хєлс, тєлбєр хураамж 36,447.2
Мэдээлэл, технологийн їйлчилгээ 6,460.4
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний тєлбєр, хураамж 23,760.0
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 1,651.8
Банк, санхүүгийн байгууллагын їйлчилгээний хураамж 4,140.0
Даатгалын їйлчилгээ 350.0
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 85.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 4,377,635.7
Татаас ба уpсгал шилжїїлэг 138,107.4
Єрх гэрт олгох шилжүүлэг 132,759.2
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 132,759.2
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 104,159.2
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 16,000.0
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал 12,600.0
Тєлбєр, хураамж 5,348.2
Газрын тєлбєр 4,948.2
Тээврийн хэрэгслийн татвар 400.0
ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 17,757,060.6
Эpүүл мэндийн даатгалаас санхїїжих 11,670,416.0
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 2,058,170.1
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 150,044.0
Тєсвєєс санхүүжих 3,878,430.5
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1.0
Тєсвийн байгууллага 1.0
АЖИЛЛАГСАД БҮГД 707.0
Удирдах ажилтан 6.0
Гүйцэтгэх ажилтан 614.0
Үйлчлэх ажилтан 85.0
Гэрээт ажилтан 2.0