Төсөв Санхүү

2017 ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2017 ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
2017 оны Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2017 оны Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
2017 оны байгууллагын батлагдсан төсөв

2017 оны байгууллагын батлагдсан төсөв

Дэлгэрэнгүй
2016 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

2016 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

Дэлгэрэнгүй
Төсөвт байгууллагын 4 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан

Төсөвт байгууллагын 4 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2016 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2016 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэн ажиллах тухай

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэн ажиллах тухай

Дэлгэрэнгүй
Шилэн дансны тухай засгийн газрын тогтоолыг хэрэгжүүлэн ажиллуулах тухай

Шилэн дансны тухай засгийн газрын тогтоолыг хэрэгжүүлэн ажиллуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
2016 онд шилэн дансанд мэдээлэл оруулах төлөвлөгөө

2016 онд шилэн дансанд мэдээлэл оруулах төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
2015 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн санхүүгийн аудит

2015 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн санхүүгийн аудит

Дэлгэрэнгүй
2015 оны LUXEMBURG MON005 төслийн төсвийн гүйцэтгэл

2015 оны LUXEMBURG MON005 төслийн төсвийн гүйцэтгэл

Дэлгэрэнгүй
2014 оны LUXEMBURG MON005 төслийн төсвийн гүйцэтгэл

2014 оны LUXEMBURG MON005 төслийн төсвийн гүйцэтгэл

Дэлгэрэнгүй
2013 тендер худалдан авалт

2013 тендер худалдан авалт

Дэлгэрэнгүй
2014-2015 тендер худалдан авалт

2014-2015 тендер худалдан авалт

Дэлгэрэнгүй
9. VAL-HQ-2015_038 Урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгчийг шалгаруулах тендерийн зөвшөөрөл

9. VAL-HQ-2015_038 Урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгчийг шалгаруулах тендерийн зөвшөөрөл

Дэлгэрэнгүй
8. VAL-HQ-2015_051 ШУГТЭ-ийн хурлын заалны засварын зураг төсөл хийх тендер зөвшөөрөл

8. VAL-HQ-2015_051 ШУГТЭ-ийн хурлын заалны засварын зураг төсөл хийх тендер зөвшөөрөл

Дэлгэрэнгүй
9. MON005 15 016 Урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх гэрээ ШНЭМ ТББ

9. MON005 15 016 Урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх гэрээ ШНЭМ ТББ

Дэлгэрэнгүй
8. MON005 15 339 ШУГТЭ-ийн хурлын заалны засварын зураг төсөл хийх гэрээ Өрнөл прожект ХХК

8. MON005 15 339 ШУГТЭ-ийн хурлын заалны засварын зураг төсөл хийх гэрээ Өрнөл прожект ХХК

Дэлгэрэнгүй
7. VAL-HQ-2014_063 Зүрхний мэс заслын жижиг тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн зөвшөөрөл (2)

7. VAL-HQ-2014_063 Зүрхний мэс заслын жижиг тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн зөвшөөрөл (2)

Дэлгэрэнгүй
7. VAL-HQ-2014_062 Зүрхний мэс заслын жижиг тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн зөвшөөрөл (1)

7. VAL-HQ-2014_062 Зүрхний мэс заслын жижиг тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн зөвшөөрөл (1)

Дэлгэрэнгүй