Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан

ХАНДИВ, ТУСЛАМЖИЙН ХЭМЖЭЭ, ТҮҮНИЙ ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ

ХАНДИВ, ТУСЛАМЖИЙН ХЭМЖЭЭ, ТҮҮНИЙ ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ

2016 оны жилийн эцсийн тайлан

2016 оны жилийн эцсийн тайлан

2016 оны эхний хагас жил

2016 оны эхний хагас жил