Ёс зүйн салбар хороо

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай

Үйлчлүүлэгчийн үүрэг эрх

Үйлчлүүлэгчийн үүрэг эрх

Үйлчлүүлэгчийн үүрэг эрх

Үйлчлүүлэгчийн үүрэг эрх

Бид ёс зүйтэй хамт олон

Зорилго:  Эмч эмнэлгийн ажилчдын хуулийн мэдлэгийн сайжруулж, өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа эмнэлгийн мэргэжилтний болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг чанд баримтлан ажиллаж,  эмчлүүлэгч үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг тасралтгүй дээшлүүлснээр харилцан итгэлцлийг нэмэгдүүлэх, ёс зүйн алдаа зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэхэд оршино.

 

 

 

 

 

 

 

Ёс зүйн салбар хороо

Ёс зүйн салбар хороо

Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх есөн зүйл

Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх есөн зүйл:

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ