Төлөвлөгөө, тайлан, Тушаал шийдвэр

УГТЭ-ийн ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

УГТЭ-ийн ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ЭМСайдын 2020 оны А/1565 тоот журам батлах тухай тушаал

ЭМСайдын 2020 оны А/1565 тоот журам батлах тухай тушаал

ЭМСайдын 2020 оны А/566 тоот Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн захирлыг сонгон шалгаруулах журам

ЭМСайдын 2020 оны А/566 тоот Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн захирлыг сонгон шалгаруулах журам