Мэдээ, мэдээлэл

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай

Бид ёс зүйтэй хамт олон

Зорилго:  Эмч эмнэлгийн ажилчдын хуулийн мэдлэгийн сайжруулж, өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа эмнэлгийн мэргэжилтний болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг чанд баримтлан ажиллаж,  эмчлүүлэгч үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг тасралтгүй дээшлүүлснээр харилцан итгэлцлийг нэмэгдүүлэх, ёс зүйн алдаа зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэхэд оршино.