Төлөвлөгөө

2024 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2024 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны  төлөвлөгөө 

Эмнэлгийн хэрэглэгчийн үнэлгээний дүн

Эмнэлгийн хэрэглэгчийн үнэлгээний дүн 

2023 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2023 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

УГТЭ-т зохион байгуулагдах эрүүл мэндийн өдөрлөгүүд

УГТЭ-т зохион байгуулагдах эрүүл мэндийн өдөрлөгүүд

А-111 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө батлах тухай

А-111 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө батлах тухай

2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2021 ОНЫ АВЛИГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2021 ОНЫ АВЛИГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АТҮХ-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АТҮХ-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2020 оны Авлигын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

2020 оны Авлигын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

АТҮХ-ийн Эхний хагас жил хэрэгжилт

АТҮХ-ийн Эхний хагас жил хэрэгжилт

2020 Авлигын төлөвлөгөө

2020 Авлигын төлөвлөгөө

АТҮХ-ийн төлөвлөгөө

АТҮХ-ийн төлөвлөгөө

УГТЭ-ийн "АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР"-ийн хүрээнд 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

УГТЭ-ийн "АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР"-ийн хүрээнд 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2017 оны 114-р тогтоолын хавсралт)

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2017 оны 114-р тогтоолын хавсралт)

УГТЭ-ийн 2017 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

УГТЭ-ийн 2017 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2016 оны  үйл ажиллагааны төлөвлөгөө