Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан

2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ ХАНДИВ, ТУСЛАМЖИЙН ХЭМЖЭЭ, ТҮҮНИЙ ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН

2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ ХАНДИВ, ТУСЛАМЖИЙН ХЭМЖЭЭ, ТҮҮНИЙ ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН
 

КОВИД-19 ЦАР ТАХАЛТАЙ ХОБООТОЙ МАТЕРИАЛЛАГ 2021 ОНЫ 2-Р САР ХАНДИВ, ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО, ЗАРЦУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ

2021 оны 2р сар КОВИД-19 ЦАР ТАХАЛТАЙ ХОБООТОЙ МАТЕРИАЛЛАГ 2021 ОНЫ 2-Р САР ХАНДИВ, ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО, ЗАРЦУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ
 

ХАНДИВ, ТУСЛАМЖИЙН ХЭМЖЭЭ, ТҮҮНИЙ ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ

ХАНДИВ, ТУСЛАМЖИЙН ХЭМЖЭЭ, ТҮҮНИЙ ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ

2016 оны жилийн эцсийн тайлан

2016 оны жилийн эцсийн тайлан

2016 оны эхний хагас жил

2016 оны эхний хагас жил