Тушаал, журам

А/285 Гэрээ байгуулах тухай Жижиг тоног төхөөрөмж худалдан авах төсөл

А/285 Гэрээ байгуулах тухай Жижиг тоног төхөөрөмж худалдан авах төсөл

А/301 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал буцаан олгох тухай

А/301 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал буцаан олгох тухай

А/292 Томилолтын зардлыг нөхөн олгох тухай

А/292 Сургалтад оролцсон сумын эмч нарт томилолтын зардлыг нөхөн олгох тухай

А/293 2023 оны жилийн эцсийн тооллого зохион байгуулах тухай

А/293 2023 оны жилийн эцсийн тооллого зохион байгуулах тухай

А/252 Гэрээ байгуулах тухай

А/252 Гэрээ байгуулах тухай

А/230 Ажлын хэсэг томилох тухай

А/230 Эмнэлгийн мэс заслын багаж хэрэгсэл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А/229-1 Гэрээ байгуулах тухай

А/229-1 Гэрээ байгуулах тухай

А-260 Эмчлүүлэгчдийн төлбөрийн буцаан олгох тухай

А-260 Эмчлүүлэгчдийн төлбөрийн буцаан олгох тухай

А-258 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-258 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-242 Эмчлүүлчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-242 Эмчлүүлчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-219 эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-219 эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай 

А-218 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-218 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-197 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-197 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-182 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-182  Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-181 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-181 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-167 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-167 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-155 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-155 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-146 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-146 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-133 Азийн хөгжлийн банкны ЭМСХХ-5 нэмэлт төслөөр Эрүүл мэндийн яамнаас нийлүүлэгдэж буй

А-133 Азийн хөгжлийн банкны ЭМСХХ-5 нэмэлт төслөөр Эрүүл мэндийн яамнаас нийлүүлэгдэж буй ангиографийн систем иж бүрдэл хүлээн авах бэлтгэл хангах ажлын хэсэг томилох тухай

А-130 Мэс заслын тусламж үйлчилгээнд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл

А-130 Мэс заслын тусламж үйлчилгээнд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, протез худалдан авах гэрээ байгуулах тухай