Статистик мэдээ

2024 оны 4 сар

2024 оны 4 сар 

2024 оны 1-р улирал

2024 оны 1-р улирал 

2024 оны 2 сар

2024 он 2 сар 

2024 ОНЫ 1 САР

2024 ОНЫ 1 САР 

2023 оны жилийн эцэс

2023 оны жилийн эцэс

2023 оны эхний 11 сар

2023 Оны эхний 11 сар

2023 оны 10 сар

2023 оны 10 сар

2023 оны эхний 9 сар

2023 оны эхний 9 сар

2023 ОНЫ 8 САР

2023 ОНЫ 8 САР

2023 оны 7 сар

2023 оны 7 сар 

2023 оны эхний хагас жил

2023 оны эхний хагас жил

2023 оны эхний 5 сар

2023 оны эхний 5 сар

2023 оны 4 сар

2023 оны 4 сар

2023 оны 1-р улирал

2023 оны 1-р улирал

2023 оны 2 сар

2023 оны 2 сар 

2023 оны 1 сар

2023 оны 1 сар

2022 оны жилийн эцэс

2022 оны жилийн эцэс

2022 оны эхний 11 сар

2022 оны эхний 11 сар

2022 оны 10 сар

2022 оны 10 сар

2022 оны эхний 9сар

2022 оны эхний 9сар