Тайлан, тушаал, журам

2023 оны дугаар сарын байдлаар гадаад оронд сургалтанд хамрагдсан эмч, мэргэжилтний бүртгэл

2023 оны  дугаар сарын байдлаар гадаад оронд сургалтанд хамрагдсан эмч, мэргэжилтний бүртгэл

УГТЭ Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

УГТЭ Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

А/257 Сувилахуй эрхэлсэн дэд захирлын албан тушаалыг батлах тухай

А/257 Сувилахуй эрхэлсэн дэд захирлын албан тушаалыг батлах тухай

А/03 Эмнэлгийн 2023 онд ажиллах орон тоог батлах тухай

А/03 Эмнэлгийн 2023 онд ажиллах орон тоог батлах тухай

Албан тушаалын тодорхойлолтын жагсаалт батлах тухай

Албан тушаалын тодорхойлолтын жагсаалт батлах тухай

УГТЭ-ийн хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

УГТЭ-ийн хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

УГТЭ-ийн хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт

УГТЭ-ийн хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН” ҮЙЛ АЖИЛЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ-2022

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН” ҮЙЛ АЖИЛЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ-2022

ХАСУМ

ХАСУМ

Давхар ажил эрхлэлттэй холбогдсон хязгаарлалт

Давхар ажил эрхлэлттэй холбогдсон хязгаарлалт

А-265 Ажлын хэсэг томилох тухай (KPI)

А-265 Ажлын хэсэг томилох тухай (KPI)

А-259 2022 оны төгсөлтийн шалгалт авах тухай

А-259 2022 оны төгсөлтийн шалгалт авах тухай

А-255 Эмнэлгийн ажилтны ажил гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэх ажлын хэсэг томилох тухай

А-255 Эмнэлгийн ажилтны ажил гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэх ажлын хэсэг томилох тухай

А-254 Хүчилтөрөгчийн бэсрэг үйлдвэр хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-254 Хүчилтөрөгчийн бэсрэг үйлдвэр хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-247 Гүйцэтгэх удирдлагын багийн бүрэлдэхүүнийг шинчлэн батлах тухай

А-247 Гүйцэтгэх удирдлагын багийн бүрэлдэхүүнийг шинчлэн батлах тухай 

А-246 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, мэс заслын багаж хэрэгсэл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-246 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, мэс заслын багаж хэрэгсэл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-237 Гадаад сургалтанд хамруулах тухай

А-237 Гадаад сургалтанд хамруулах тухай

А-228 Эмнэлгийн мэс заслын багаж, хэрэгсэл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай (хүүхдийн зүрхний мэс заслын багаж хэрэгсэл)

А-228 Эмнэлгийн мэс заслын багаж, хэрэгсэл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай (хүүхдийн зүрхний мэс заслын багаж хэрэгсэл)

А-226 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, эмнэлгийн хэрэгсэл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-226 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, эмнэлгийн хэрэгсэл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-225 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, өрөө тасалгааны барилгын засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-225 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, өрөө тасалгааны барилгын засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай