Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан

ӨМНӨХ ОНЫ ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ХЭМНЭЛТ, ТУСЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГООС ДАВСАН ХЭСГИЙГ УРАМШУУЛАЛД ЗАРЦУУЛСАН ТАЙЛАН 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ

2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ ӨМНӨХ ОНЫ ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ХЭМНЭЛТ, ТУСЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГООС ДАВСАН ХЭСГИЙГ УРАМШУУЛАЛД ЗАРЦУУЛСАН ТАЙЛАН

2015 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн хяналт-шинжилгээ үнэлгээний тайлан

2015 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн хяналт-шинжилгээ үнэлгээний тайлан