Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

УГТЭ-ийн 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан

УГТЭ-ийн 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан

2016 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

2016 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

2015 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн санхүүгийн аудит

2015 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн санхүүгийн аудит

Аудит 2015

Аудит 2015