Тушаал, журам

А/305 Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны 07 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах тухай

А/305 Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны 07 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах тухай

А/299 2023_оны_Тайлангийн_хурал_зохион_байгуулах_тухай

А/299 2023_оны_Тайлангийн_хурал_зохион_байгуулах_тухай

А/300 2023 оны номинаци

А/300 2023 оны номинаци

А/302 Мэс заслын бүртгэл, мэдээллийн өгөгдлийн цахим санг хөгжүүлэх тухай

А/302 Мэс заслын бүртгэл, мэдээллийн өгөгдлийн цахим санг хөгжүүлэх тухай

А/298 эмс А06 албан даалгавар

А/298 эмс А06 албан даалгавар

А/295 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг

А/295 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг

А/288 2023 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсэг томилох тухай

А/288 2023 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсэг томилох тухай

А/289 Эрдэм шинжилгээний онол практикийн IV хуралд баг бүрэлдэхүүн томилон ажиллуулах тухай

А/289 Эрдэм шинжилгээний онол практикийн IV хуралд баг бүрэлдэхүүн томилон ажиллуулах тухай

А/290 ЭМ-ийн ТҮ-ний чанар хүртээмжийг сайжруулах

А/290 ЭМ-ийн ТҮ-ний чанар хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр эмч мэргэжилтнийг сэлгэн ажиллуулах, дадлагажуулан суралцуулах хуваарь батлах тухай

А/291 Ажлын хэсэг томилох тухай

А/291 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А/287 Оффисын тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А/287 Оффисын тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А/256 ЗСҮТ орон нутагт ажиллах бүрэлдэхүүн томилох тухай

А/256 ЗСҮТ орон нутагт ажиллах бүрэлдэхүүн томилох тухай

А/280 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/280 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/281 Гэрээ байгуулах тухай

А/281 Гэрээ байгуулах тухай

А/282 70 жилийн ойн арга хэмжээний бэлтгэх ажлыг хангах тухай

А/282 70 жилийн ойн арга хэмжээний бэлтгэх ажлыг хангах тухай

А/279 Эмчлүүлэгч, үйлчлүүлэгчийг аюулгүй тээвэрлэх журам батлах тухай

А/279 Эмчлүүлэгч, үйлчлүүлэгчийг аюулгүй тээвэрлэх журам батлах тухай

А/259 Эмнэлзүйн лавлагаа лабораторийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хийх тухай

А/259 Эмнэлзүйн лавлагаа лабораторийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хийх тухай

А/253 Эмнэлгийн ажилтны гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэх ажлын хэсэг томилох тухай

А/253 Эмнэлгийн ажилтны гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэх ажлын хэсэг томилох тухай

А/251 Тархины харвалт

А/251 Тархины харвалт, зүрхний шигдээс төслийн 10 жилийн тайлан арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

А/249 Хөрөнгө актлах тухай

А/249 Хөрөнгө актлах тухай