Тайлан

УГТЭ-ийн төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлтийг тайлагнах хүснэгт

УГТЭ-ийн төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлтийг тайлагнах хүснэгт

Жендерийн салбар зөвлөлийн 2023 оны биелэлт

Жендерийн салбар зөвлөлийн 2023 оны биелэлт

Улсын хөгжлийн 5 жилийн тайлан

Улсын хөгжлийн 5 жилийн тайлан 

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан.

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан. 

Ил тодлын тайлан

Ил тодлын тайлан

МУ-ын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөө.

МУ-ын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөө.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах үйл ажиллагааны 3-р улирлын хэрэгжилтийн тайлан

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах үйл ажиллагааны 3-р улирлын хэрэгжилтийн тайлан

Гамшгаас хамгаалах штабын 2023 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлан

Гамшгаас хамгаалах штабын 2023 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлан

Эмнэлгийн авлигын эсрэг 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан

Эмнэлгийн авлигын эсрэг 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан

УГТЭ-ийн 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

УГТЭ-ийн 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

УГТЭ-ийн 2023 оны хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

УГТЭ-ийн 2023 оны хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

УГТЭ-ийн 2023 оны Хэрэглэгчийн үнэлгээний дүн

УГТЭ-ийн 2023 оны Хэрэглэгчийн үнэлгээний дүн

Санхүүгийн аудитын тайлан

Санхүүгийн аудитын тайлан

МУ-ын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

МУ-ын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

УГТЭ-т 2023 онд иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

УГТЭ-т 2023 онд иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

МОН007 төслийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан

МОН007 төслийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН 2023 ОНЫ 01 АЛБАН ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН 2023 ОНЫ 01 АЛБАН ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

УГТЭ-ийн 2023 оны ХАСУМ-ийн бүртгэл

УГТЭ-ийн 2023 оны Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн бүртгэл

УГТЭ-ийн авлигын эсрэг 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан

УГТЭ-ийн авлигын эсрэг 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан

УГТЭ-ийн авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2023 оны эхний хагас хэрэгжилтийн тайлан

УГТЭ-ийн авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2023 оны хэрэгжилтийн тайлан /Эхний хагас жил/