2023 оны дугаар сарын байдлаар гадаад оронд сургалтанд хамрагдсан эмч, мэргэжилтний бүртгэл