Төсвийн мэдээлэл

2017 оны Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2017 оны Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2017 оны байгууллагын батлагдсан төсөв

2017 оны байгууллагын батлагдсан төсөв

2016 оны төсөв хүргүүлэх тухай

2016 оны төсөв хүргүүлэх тухай

2016 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл

2016 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл

2015 оны батлагдсан төсөв

2015 оны батлагдсан төсөв

2015 оны 10-р сарын үндсэн болон туслах үйл ажиллагааны орлогын бүтэц

2015 оны 10-р сарын үндсэн болон туслах үйл ажиллагааны орлогын бүтэц

2015 төсвийн тодотгол

2015 төсвийн тодотгол

Төсвийн мэдээлэл

төсвийн гүйцэтгэл