Санхүүгийн тайлан

2017 ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2017 ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Төсөвт байгууллагын 4 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан

Төсөвт байгууллагын 4 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2016 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2016 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2015 оны LUXEMBURG MON005 төслийн төсвийн гүйцэтгэл

2015 оны LUXEMBURG MON005 төслийн төсвийн гүйцэтгэл

2014 оны LUXEMBURG MON005 төслийн төсвийн гүйцэтгэл

2014 оны LUXEMBURG MON005 төслийн төсвийн гүйцэтгэл

2013 тендер худалдан авалт

2013 тендер худалдан авалт

2014-2015 тендер худалдан авалт

2014-2015 тендер худалдан авалт

9. VAL-HQ-2015_038 Урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгчийг шалгаруулах тендерийн зөвшөөрөл

9. VAL-HQ-2015_038 Урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгчийг шалгаруулах тендерийн зөвшөөрөл

8. VAL-HQ-2015_051 ШУГТЭ-ийн хурлын заалны засварын зураг төсөл хийх тендер зөвшөөрөл

8. VAL-HQ-2015_051 ШУГТЭ-ийн хурлын заалны засварын зураг төсөл хийх тендер зөвшөөрөл

9. MON005 15 016 Урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх гэрээ ШНЭМ ТББ

9. MON005 15 016 Урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх гэрээ ШНЭМ ТББ

8. MON005 15 339 ШУГТЭ-ийн хурлын заалны засварын зураг төсөл хийх гэрээ Өрнөл прожект ХХК

8. MON005 15 339 ШУГТЭ-ийн хурлын заалны засварын зураг төсөл хийх гэрээ Өрнөл прожект ХХК

7. VAL-HQ-2014_063 Зүрхний мэс заслын жижиг тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн зөвшөөрөл (2)

7. VAL-HQ-2014_063 Зүрхний мэс заслын жижиг тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн зөвшөөрөл (2)

7. VAL-HQ-2014_062 Зүрхний мэс заслын жижиг тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн зөвшөөрөл (1)

7. VAL-HQ-2014_062 Зүрхний мэс заслын жижиг тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн зөвшөөрөл (1)

7. MON005 14 550 Зүрхний мэс заслын жижиг тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээ Медимпекс ХХК

7. MON005 14 550 Зүрхний мэс заслын жижиг тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээ Медимпекс ХХК

6. VAL-HQ-2015_001 Генератор худалдан авах Тендерийн зөвшөөрөл

6. VAL-HQ-2015_001 Генератор худалдан авах Тендерийн зөвшөөрөл

6. VAL-HQ-2014_070 Генератор худалдан авах Тендерийн зөвшөөрөл

6. VAL-HQ-2014_070 Генератор худалдан авах Тендерийн зөвшөөрөл

6. MON005 14 759 Генератор нийлүүлэх гэрээ Монхорус интернэшнл ХХК

6. MON005 14 759 Генератор нийлүүлэх гэрээ Монхорус интернэшнл ХХК

5. MON005 15 004 D МЭИК ХХК Зүрхний мэс заслын мэдээгүйжүүлгийн эм тариа

5. MON005 15 004 D МЭИК ХХК Зүрхний мэс заслын мэдээгүйжүүлгийн эм тариа

5. MON005 15 004 C_ MSD ХХК Зүрхний мэс заслын материал

5. MON005 15 004 C_ MSD ХХК Зүрхний мэс заслын материал

5. MON005 15 004 B Медмонгол ХХК Зүрхний мэс заслын 1 удаагийн суулгац материал

5. MON005 15 004 B Медмонгол ХХК Зүрхний мэс заслын 1 удаагийн суулгац материал