2017 оны УРИА

Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтны сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Код

Бичиг баримтын шалгаруулалт 

Шалгалт

Мэргэжлийн сорил     

Англи хэл                                

НЭМ01

хангасан

66,6%

53,3%

НЭМ04

хангасан

40%

45%

НЭМ05

хангасан

73.3%

56.6%

НЭМ06

хангасан

63,3%

33,3%

НЭМ07

хангасан

43,3%

50%

НЭМ08

хангасан

66,6%

80%

ТС04

Хангасан

53,3%

75%

Ярилцлага хийх хуваарь, цагийг утсаар холбогдон хүргэх болно.
Хүний нөөцийн хөгжлийн алба