Үйл ажиллагаа

2022 оны 8 сар

2022 оны 8 сар 

Дэлгэрэнгүй
2022 оны 7-р сар

2022 оны 7-р сар

Дэлгэрэнгүй
2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2022 оны эхний 5 сар

2022 оны эхний 5 сар

Дэлгэрэнгүй
А141 Төлбөртэй туслаамж үйлчилгээний тушаал

А141 Төлбөртэй туслаамж үйлчилгээний тушаал

Дэлгэрэнгүй
2022 оны 4 сар

2022 оны 4 сар

Дэлгэрэнгүй
А-122 Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны 03 дугаар албан даалгавар хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

А-122 Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны 03 дугаар албан даалгавар хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-119 Чанарын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 9001;2015 стандартыг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай

А-119 Чанарын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 9001;2015 стандартыг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-114 Мэс заслын яаралтай баг ажиллуулах тухай

А-114 Мэс заслын яаралтай баг ажиллуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-113 Мэс заслын дараах нэгжийн үйл ажиллагааны түр журам батлах тухай

А-113 Мэс заслын дараах нэгжийн үйл ажиллагааны түр журам батлах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-112 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-112 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

Дэлгэрэнгүй
А-111 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө батлах тухай

А-111 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө батлах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-110 Эмнэлгийн ажилтны ажлын гүйцэтгэл үр дүнг үнэлэх ажлын хэсэг томилох тухай

А-110 Эмнэлгийн ажилтны ажлын гүйцэтгэл үр дүнг үнэлэх ажлын хэсэг томилох тухай

Дэлгэрэнгүй
А-107 Төлөвлөгөөт мэс заслын тусламж үйлчилгээний цагийн хувиаарт өөрчлөлт оруулах тухай

А-107 Төлөвлөгөөт мэс заслын тусламж үйлчилгээний цагийн хувиаарт өөрчлөлт оруулах тухай  

Дэлгэрэнгүй
А-106 Сувилагч тусгай мэргэжилтний нэрэмжит сарын аяныг зохион байгуулах тухай

А-106 Сувилагч тусгай мэргэжилтний нэрэмжит сарын аяныг зохион байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-102 Хүүхдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний журам батлах тухай

А-102 Хүүхдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний журам батлах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-101 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг зохион байгуулах тухай

А-101 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг зохион байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-98 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-98 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

Дэлгэрэнгүй
А-96 эмч ажилтнуудад мөнгөн урамшуулал олгох тухай

А-96 эмч ажилтнуудад мөнгөн урамшуулал олгох тухай

Дэлгэрэнгүй
А-95 Тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай

А-95 Тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай

Дэлгэрэнгүй