2017 оны УРИА

Үйл ажиллагаа

2017 ОНЫ II САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2017 ОНЫ II САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ I САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ I САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
Статистик 2017 жилийн эцэс

Статистик 2017 жилийн эцэс

Дэлгэрэнгүй
2017 ОНЫ XII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2017 ОНЫ XII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
ШУГТЭ-ийн 2017 оны амбулаторын эмчийн үзлэгийн хүлээгдлийн мэдээ

ШУГТЭ-ийн 2017 оны амбулаторын эмчийн үзлэгийн хүлээгдлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
ШУГТЭ-ийн 2017 оны оношлогооны кабинетийн хүлээгдлийн мэдээ

ШУГТЭ-ийн 2017 оны оношлогооны кабинетийн хүлээгдлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
ШУГТЭ-ийн 2017 оны лабораторын шинжилгээний хүлээгдлийн мэдээ

ШУГТЭ-ийн 2017 оны лабораторын шинжилгээний хүлээгдлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
ШУГТЭ-ийн 2017 оны хэвтүүлэн эмчлэх тасгийн хүлээгдлийн мэдээ

ШУГТЭ-ийн 2017 оны хэвтүүлэн эмчлэх тасгийн хүлээгдлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

Дэлгэрэнгүй
2017 ОНЫ XI САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2017 ОНЫ XI САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй
Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай

Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай

Дэлгэрэнгүй
2017 ОНЫ X САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2017 ОНЫ X САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2017 ОНЫ IX САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2017 ОНЫ IX САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2017 ОНЫ VIII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2017 ОНЫ VIII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2017 оны хагас жилийн тайлан /Powerpoint хэлбэрээр/

2017 оны хагас жилийн тайлан /Powerpoint хэлбэрээр/

Дэлгэрэнгүй
ШУГТЭ-ийн 2012-2016 оны үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлт

ШУГТЭ-ийн 2012-2016 оны үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй
2017 ОНЫ VII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2017 ОНЫ VII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
УГТЭ-ийн "АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР"-ийн хүрээнд 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

УГТЭ-ийн "АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР"-ийн хүрээнд 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2017 оны 114-р тогтоолын хавсралт)

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2017 оны 114-р тогтоолын хавсралт)

Дэлгэрэнгүй