Үйл ажиллагаа

2020 ОНЫ 8 САР СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 ОНЫ 8 САР СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй
2020 оны Авлигын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

2020 оны Авлигын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Дэлгэрэнгүй
АТҮХ-ийн Эхний хагас жил хэрэгжилт

АТҮХ-ийн Эхний хагас жил хэрэгжилт

Дэлгэрэнгүй
2020 оны 7 сар статистик үзүүлэлт

2020 оны 7 сар статистик үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй
2020 оны эхний хагас жил статистик үзүүлэлт

2020 оны эхний хагас жил статистик үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй
2020 Авлигын төлөвлөгөө

2020 Авлигын төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
2019 ОНЫ СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2019 ОНЫ СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй
Байгууллагын 2020-2021 онд хэрэгжүүлэх хэмнэлгийн төлөвлөгөө батлах тухай - А/75

Байгууллагын 2020-2021 онд хэрэгжүүлэх хэмнэлгийн төлөвлөгөө батлах тухай - А/75

Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн салбар хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай -А/74

Ёс зүйн салбар хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай -А/74

Дэлгэрэнгүй
Архивын тооллого явуулах тухай -А/73

Архивын тооллого явуулах тухай -А/73

Дэлгэрэнгүй
Цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр батлах тухай -А/70

Цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр батлах тухай -А/70

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аяныг зохион байгуулах тухай -А/69

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аяныг зохион байгуулах тухай -А/69

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн халдварын сэргийлэлт, хяналтын орон тооны бус баг томилох тухай - А/68

Эмнэлгийн халдварын сэргийлэлт, хяналтын орон тооны бус баг томилох тухай - А/68

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн удирдлагын нээлттэй сарын аяныг зохион байгуулах тухай - А/65

Эмнэлгийн удирдлагын нээлттэй сарын аяныг зохион байгуулах тухай - А/65

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлзүйн удирдамж, заавар, хөтөч боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай -А/64

Эмнэлзүйн удирдамж, заавар, хөтөч боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай -А/64

Дэлгэрэнгүй
(COVID-19)-ын цар тахлын үед хандив, тусламжаар ирж буй эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай - А/63

Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын үед хандив, тусламжаар ирж буй эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай - А/63

Дэлгэрэнгүй
(COVID-19)-ын цар тахлын үеийн ТУТогтолцоонд бүрэн шилжсэн үеийн тусламж үйлчилгээний тасралтгүй бэлэн байдал, нөөц бүрдүүлэх - А/62

Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын үеийн тохиолдлын удирдлагын тогтолцоонд бүрэн шилжсэн үеийн тусламж үйлчилгээний тасралтгүй бэлэн байдал, нөөц бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай - А/62

Дэлгэрэнгүй
Сувилагч тусгай мэргэжилтний зайлшгүй хөтлөх анхан шатны бичиг баримтын бүртгэлийг шинэчлэх -А/60

Сувилагч тусгай мэргэжилтний зайлшгүй хөтлөх анхан шатны бичиг баримтын бүртгэлийг шинэчлэн батлах тухай -А/60

Дэлгэрэнгүй
ТУТогцолцоонд шилжсэн үеийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, бэлэн байдлыг хангах, дэмжлэг үзүүлэн ажиллах багуудыг томилох -А/58

Тохиолдлын удирдлагын тогтолцоонд шилжсэн үеийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, бэлэн байдлыг хангах, дэмжлэг үзүүлэн ажиллах багуудыг томилох тухай - А/58

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги, бүлэг байгуулах тухай - А/57

Эмнэлгийн гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги, бүлэг байгуулах тухай - А/57

Дэлгэрэнгүй