Үйл ажиллагаа

2023 ОНЫ 4 САР

2023 ОНЫ 4 САР

2023 оны 1-р улирал

2023 оны 1-р улирал

2023 оны 2 сар

2023 оны 2 сар 

2023 оны 1 сар

2023 оны 1 сар

УГТЭ-т зохион байгуулагдах эрүүл мэндийн өдөрлөгүүд

УГТЭ-т зохион байгуулагдах эрүүл мэндийн өдөрлөгүүд

2022 оны жилийн эцэс

2022 оны жилийн эцэс

2022 оны гадаад оронд сургалтанд хамрагдсан эмч, мэргэжилтнүүд

2022 оны гадаад оронд сургалтанд хамрагдсан эмч, мэргэжилтнүүд

УГТЭ-д хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн тайлан

УГТЭ-д хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн тайлан

Санал, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан - 2022

Санал, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан - 2022

2022 оны эхний 11 сар

2022 оны эхний 11 сар

А-295 тоот Хяналт-Шинжилгээ, Үнэлгээ хийх журам

А-295 тоот Хяналт-Шинжилгээ, Үнэлгээ хийх журам

А257 шинэ ажилтан сонгон шагаруулах журам батлах тухай

А257 шинэ ажилтан сонгон шагаруулах журам батлах тухай

2022 оны 10 сар

2022 оны 10 сар

А-264 Чиглүүлэх сургалтын удирдамж, хөтөлбөр батлах тухай

А-264 Чиглүүлэх сургалтын удирдамж, хөтөлбөр батлах тухай

А-261 Эмнэлгийн хуваарьт орыг тасаг нэгжид хуваарилан ажиллуулах тухай

А-261 Эмнэлгийн хуваарьт орыг тасаг нэгжид хуваарилан ажиллуулах тухай

А-256 2022-2024 оны хичээлийн жилийн УГТЭ-ийн төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтын Чиглүүлэх сургалт зохион байгуулах тухай

А-256 2022-2024 оны хичээлийн жилийн УГТЭ-ийн төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтын Чиглүүлэх сургалт зохион байгуулах тухай

А-252 Зарим_эмийн_хэрэглээнд_хяналт_тавих

А-252 Зарим_эмийн_хэрэглээнд_хяналт_тавих

А-250 Баян-Өлгий, Завхан аймагт томилолтоор ажиллуулах тухай

А-250 Баян-Өлгий, Завхан аймагт томилолтоор ажиллуулах тухай 

2022 оны эхний 9сар

2022 оны эхний 9сар

А-245 Зарим эмийг хэрэглэхтэй холбоотой зохион байгуулалт хяналтыг эрс сайжруулах тухай

А-245 Зарим эмийг хэрэглэхтэй холбоотой зохион байгуулалт хяналтыг эрс сайжруулах тухай