2019 оны УРИА

Үйл ажиллагаа

Б/185 тоот "2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх" тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны Б/185 тоот "2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх" тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Б/165 тоот "Эмнэлгийн 65 жилийн ойн түүхэн товхимол" гаргах тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны Б/165 тоот "Эмнэлгийн 65 жилийн ойн түүхэн товхимол" гаргах тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
2019 ОНЫ I УЛИРЛЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2019 ОНЫ I УЛИРЛЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
Б/129 тоот "Эмнэлгийн удирдлагын нээлттэй сарын аян"-ыг зохион байгуулах тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны Б/129 тоот "Эмнэлгийн удирдлагын нээлттэй сарын аян"-ыг зохион байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
Б/88 тоот "Эрүүл мэнд -8/20 зорилт"-ыг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны Б/88 тоот "Эрүүл мэнд -8/20 зорилт"-ыг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

Дэлгэрэнгүй
2019 ОНЫ II САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2019 ОНЫ II САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2019 ОНЫ I САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2019 ОНЫ I САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
А/01 тоот 2019 оныг "Хариуцлага-Хандлага-Ёс зүйн жил" болгон зарлах тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны А/01 тоот 2019 оныг "Хариуцлага-Хандлага-Ёс зүйн жил" болгон зарлах тухай

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ XI САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ XI САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ X САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ X САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ IX САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ IX САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ VIII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ VIII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ VII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ VII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
Б/324 тоот "Нийгмийн баталгааг хангах нэрэмжит сар"-ын аяныг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай

Эмнэлгийн даргын 2018 оны Б/324 тоот "Нийгмийн баталгааг хангах нэрэмжит сар"-ын аяныг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
Б/285 тоот "Цусны даралт ихсэлтийн эсрэг аян-2018"-ыг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг томилох тухай

Эмнэлгийн даргын 2018 оны Б/285 тоот "Цусны даралт ихсэлтийн эсрэг аян-2018"-ыг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг томилох тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Б/269 тоот "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг эрчимжүүлэх" тухай

Эмнэлгийн даргын 2018 оны Б/269 тоот "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг эрчимжүүлэх" тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ V САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ V САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ IV САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ IV САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй