Төлөвлөгөө

2021 ОНЫ АВЛИГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2021 ОНЫ АВЛИГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АТҮХ-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АТҮХ-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2020 оны Авлигын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

2020 оны Авлигын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

АТҮХ-ийн Эхний хагас жил хэрэгжилт

АТҮХ-ийн Эхний хагас жил хэрэгжилт

2020 Авлигын төлөвлөгөө

2020 Авлигын төлөвлөгөө

АТҮХ-ийн төлөвлөгөө

АТҮХ-ийн төлөвлөгөө

УГТЭ-ийн "АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР"-ийн хүрээнд 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

УГТЭ-ийн "АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР"-ийн хүрээнд 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2017 оны 114-р тогтоолын хавсралт)

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2017 оны 114-р тогтоолын хавсралт)

УГТЭ-ийн 2017 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

УГТЭ-ийн 2017 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2016 оны  үйл ажиллагааны төлөвлөгөө