Худалдан авах ажиллагаа

А-133 Азийн хөгжлийн банкны ЭМСХХ-5 нэмэлт төслөөр Эрүүл мэндийн яамнаас нийлүүлэгдэж буй

А-133 Азийн хөгжлийн банкны ЭМСХХ-5 нэмэлт төслөөр Эрүүл мэндийн яамнаас нийлүүлэгдэж буй ангиографийн систем иж бүрдэл хүлээн авах бэлтгэл хангах ажлын хэсэг томилох тухай

Дэлгэрэнгүй
А-130 Мэс заслын тусламж үйлчилгээнд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл

А-130 Мэс заслын тусламж үйлчилгээнд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, протез худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-129 Эмнэлгийн гаралтай аюултай болон эрсдэлтэй хог хаягдал зайлуулах, тээвэрлэх

А-129 Эмнэлгийн гаралтай аюултай болон эрсдэлтэй хог хаягдал зайлуулах, тээвэрлэх, устгах ажил үйлчилгээг худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-126 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг оношилгооны арга хэмжээнд хэрэглэгдэх

А-126 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг оношилгооны арга хэмжээнд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оншлуур худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-116 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах тухай

А-116 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-109 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл урвалж оношлуур худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-109 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл урвалж оношлуур худалдан авах гэрээ байгуулах тухай 

Дэлгэрэнгүй
А-105 Бичиг хэргийн материал худалдан авах нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах тухай

А-105 Бичиг хэргийн материал худалдан авах нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-104 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах тухай

А-104 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах тухай 

Дэлгэрэнгүй
А-100 Мэс заслын тусламж үйлчилгээ хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, протез худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-100 Мэс заслын тусламж үйлчилгээ хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, протез худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-99 Түлш шатахуун, тавилга нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах тухай

А-99 Түлш шатахуун, тавилга нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-90 Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-90 Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-86 Гэрээ шууд байгуулах тухай

А-86 Гэрээ шууд байгуулах тухай 

Дэлгэрэнгүй
А-80 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуур худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-80 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуур худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-81 Амбулаторын тусламж үйлчилгээнд эм, шаарлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл,

А-81 Амбулаторын тусламж үйлчилгээнд эм, шаарлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-65 Гэрээ шууд байгуулах тухай

А-65 Гэрээ шууд байгуулах тухай 

Дэлгэрэнгүй
А-64 Мэс заслын тусламж үйлчилгээнд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, протез худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-64 Мэс заслын тусламж үйлчилгээнд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, протез худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-58 сонгон шалгаруулалт ЭМДЕГ

А-58 сонгон шалгаруулалт ЭМДЕГ

Дэлгэрэнгүй
А-56 Амбулаторийн гэрээ байгуулах

А-56 Амбулаторийн гэрээ байгуулах

Дэлгэрэнгүй
А-55 Гэрээ байгуулах эм эмнэлгйн хэрэгслийн

А-55 Гэрээ байгуулах эм эмнэлгйн хэрэгслийн

Дэлгэрэнгүй
А-51 ЭТТ хүлээн авах комисс

А-51 ЭТТ хүлээн авах комисс

Дэлгэрэнгүй