2017 оны УРИА

Статистик мэдээ

2017 оны V сарын статистик мэдээ

2017 оны V сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2017 оны IV сарын статистик мэдээ

2017 оны IV сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2017 оны III сарын статистик мэдээ

2017 оны III сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2017 оны II сарын статистик мэдээ

2017 оны II сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2017 оны I сарын статистик мэдээ

2017 оны I сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2015, 2016 оны Үндсэн үзүүлэлтүүдийн харьцуулалт

2015, 2016 оны Үндсэн үзүүлэлтүүдийн харьцуулалт

Дэлгэрэнгүй
2016 оны 12-р сарын статистик мэдээ

2016 оны 12-р сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2016 оны 11-р сарын статистик мэдээ

2016 оны 11-р сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2016 оны 10-р сарын статистик мэдээ

2016 оны 10-р сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2016 оны 9-р сарын статистик мэдээ

2016 оны 9-р сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2016 оны 8-р сарын статистик мэдээ

2016 оны 8-р сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2016 оны 7-р сарын статистик мэдээ

2016 оны 7-р сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2016 оны 6-р сарын статистик мэдээ

2016 оны 6-р сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2016 оны 5-р сарын статистик мэдээ

2016 оны 5-р сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2016 оны 4-р сарын статистик мэдээ

2016 оны 4-р сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2016 оны 3-р сарын статистик мэдээ

2016 оны 3-р сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2016 оны 2-р сарын статистик мэдээ

2016 оны 2-р сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2016 оны 1-р сарын статистик мэдээ

2016 оны 1-р сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2015 оны жилийн эцсийн статисктик мэдээ

2015 оны жилийн эцсийн статисктик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Хүлээгдлийн мэдээ 12-р сар

Хүлээгдлийн мэдээ 12-р сар

Дэлгэрэнгүй