Статистик мэдээ

2022 оны 4 сар

2022 оны 4 сар

2022 оны 1 улирал

2022 оны 1 улирал

2022 оны 2 сар

2022 оны 2 сар

2022 оны 1 сар

2022 оны 1 сар

2021 оны жилийн эцсийн статистик

2021 оны жилийн эцсийн статистик

2021 оны эхний 11 сар

2021 оны эхний 11 сар

2021 оны 10 сар

2021 оны 10 сар

2021 оны эхний 9 сар

2021 оны энхий 9 сар

2021 оны 8 сар

2021 оны 8 сар

2021 оны 7 сар

2021 оны 7 сар

2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ

2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ

2021 ОНЫ 5-Р САР

Статистик үзүүлэлт

2021 оны 4 сар

2021 оны 4 сар

2021 оны 1 улирал

2021 оны 1 улирал

2021 оны 2 сарын статистик үзүүлэлт

2021 оны 2 сарын статистик үзүүлэлт

2021 оны 1 сарын статистик үзүүлэлт

2021 оны 1 сарын статистик үзүүлэлт

 

2020 оны жилийн эцэс

2020 оны жилийн эцэс

2020 ОНЫ ЭХНИЙ 11 САРЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 ОНЫ ЭХНИЙ 11 САРЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 ОНЫ ЭХНИЙ 10 САРЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 ОНЫ 10 САРЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ