Статистик мэдээ

2023 ОНЫ 4 САР

2023 ОНЫ 4 САР

2023 оны 1-р улирал

2023 оны 1-р улирал

2023 оны 2 сар

2023 оны 2 сар 

2023 оны 1 сар

2023 оны 1 сар

2022 оны жилийн эцэс

2022 оны жилийн эцэс

2022 оны эхний 11 сар

2022 оны эхний 11 сар

2022 оны 10 сар

2022 оны 10 сар

2022 оны эхний 9сар

2022 оны эхний 9сар

2022 оны 8сар

2022 оны 8 сар

2022 оны 7-р сар

2022 оны 7-р сар

2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2022 оны эхний 5 сар

2022 оны эхний 5 сар

2022 оны 4 сар

2022 оны 4 сар

2022 оны 1 улирал

2022 оны 1 улирал

2022 оны 2 сар

2022 оны 2 сар

2022 оны 1 сар

2022 оны 1 сар

2021 оны жилийн эцсийн статистик

2021 оны жилийн эцсийн статистик

2021 оны эхний 11 сар

2021 оны эхний 11 сар

2021 оны 10 сар

2021 оны 10 сар

2021 оны эхний 9 сар

2021 оны энхий 9 сар