2019 оны УРИА

Статистик мэдээ

2019 ОНЫ I УЛИРЛЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2019 ОНЫ I УЛИРЛЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2019 ОНЫ II САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2019 ОНЫ II САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2019 ОНЫ I САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2019 ОНЫ I САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ XI САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ XI САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ X САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ X САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ IX САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ IX САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ VIII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ VIII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ VII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ VII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ V САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ V САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ IV САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ IV САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ I УЛИРЛЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ I УЛИРЛЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ II САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ II САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ I САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ I САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
Статистик 2017 жилийн эцэс

Статистик 2017 жилийн эцэс

Дэлгэрэнгүй
2017 ОНЫ XII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2017 ОНЫ XII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
ШУГТЭ-ийн 2017 оны амбулаторын эмчийн үзлэгийн хүлээгдлийн мэдээ

ШУГТЭ-ийн 2017 оны амбулаторын эмчийн үзлэгийн хүлээгдлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
ШУГТЭ-ийн 2017 оны оношлогооны кабинетийн хүлээгдлийн мэдээ

ШУГТЭ-ийн 2017 оны оношлогооны кабинетийн хүлээгдлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
ШУГТЭ-ийн 2017 оны лабораторын шинжилгээний хүлээгдлийн мэдээ

ШУГТЭ-ийн 2017 оны лабораторын шинжилгээний хүлээгдлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй