Статистик мэдээ

2021 оны 9 сар

2021 оны 9 сар

2021 оны 8 сар

2021 оны 8 сар

2021 оны 7 сар

2021 оны 7 сар

2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ

2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ

2021 ОНЫ 5-Р САР

Статистик үзүүлэлт

2021 оны 4 сар

2021 оны 4 сар

2021 оны 1 улирал

2021 оны 1 улирал

2021 оны 2 сарын статистик үзүүлэлт

2021 оны 2 сарын статистик үзүүлэлт

2021 оны 1 сарын статистик үзүүлэлт

2021 оны 1 сарын статистик үзүүлэлт

 

2020 оны жилийн эцэс

2020 оны жилийн эцэс

2020 ОНЫ ЭХНИЙ 11 САРЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 ОНЫ ЭХНИЙ 11 САРЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 ОНЫ ЭХНИЙ 10 САРЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 ОНЫ 10 САРЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 ОНЫ 8 САР СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 ОНЫ 8 САР СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 оны 7 сар статистик үзүүлэлт

2020 оны 7 сар статистик үзүүлэлт

2020 оны эхний хагас жил статистик үзүүлэлт

2020 оны эхний хагас жил статистик үзүүлэлт

2019 ОНЫ СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2019 ОНЫ СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

ӨНДӨР ӨРТӨГТЭЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ - 2019 ОНД

ӨНДӨР ӨРТӨГТЭЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ - 2019 ОНД 

2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2019 ОНЫ II САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2019 ОНЫ II САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ