2017 оны УРИА

Ёс зүй

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛ-446 “ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ-Г ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ