2019 оны УРИА

Санхүүгийн тайлан

2017 ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛЙИН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2017 ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛЙИН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
Төсөвт байгууллагын 4 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан

Төсөвт байгууллагын 4 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
Төсөвт байгууллагын 2016 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

Төсөвт байгууллагын 2016 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
2015 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн санхүүгийн аудит

2015 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн санхүүгийн аудит

Дэлгэрэнгүй