Санхүүгийн тайлан

2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
 

Санхүүгийн тайлан 2019 оны хагас жил

Санхүүгийн тайлан 2019 оны хагас жил

Санхүүгийн тайлан 2018 оны хагас жил

Санхүүгийн тайлан 2018 оны хагас жил

2017 ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛЙИН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2017 ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛЙИН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Төсөвт байгууллагын 4 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан

Төсөвт байгууллагын 4 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан

Төсөвт байгууллагын 2016 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

Төсөвт байгууллагын 2016 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

2015 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн санхүүгийн аудит

2015 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн санхүүгийн аудит