2019 оны УРИА

Тайлан, тушаал, журам

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН III УЛИРАЛ

III Улирлын байдлаар

Дэлгэрэнгүй
Б/82 тоот "Эмч мэргэжилтний нэрэмжит сар"-ын аяныг зохион байгуулах тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны Б/82 тоот "Эмч мэргэжилтний нэрэмжит сар"-ын аяныг зохион байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн хүний нөөцийн 2018 оны тайлан

Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн хүний нөөцийн 2018 оны тайлан

Дэлгэрэнгүй
Ажилтан сонгон шалгаруулах журам

Ажилтан сонгон шалгаруулах журам

Дэлгэрэнгүй
Б/165 тоот "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аян"-ыг зохион байгуулах тухай

Эмнэлгийн даргын 2018 оны Б/165 тоот "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аян"-ыг зохион байгуулах тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
"Эмч хүн жаргалын ээж" нийгмийн хамгааллын бичил хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай

Эмнэлгийн даргын 2018 оны Б/165 тоот Байгууллагын 2018-2020 онд хэрэгжүүлэх "Эмч хүн жаргалын ээж" нийгмийн хамгааллын бичил хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
АЖИЛТАНД ИЛҮҮ ЦАГИЙН НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ЖУРАМ

АЖИЛТАНД ИЛҮҮ ЦАГИЙН НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй
П.Н.ШАСТИНЫ НЭРЭМЖИТ УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛТНЫ АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР

П.Н.ШАСТИНЫ НЭРЭМЖИТ УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛТНЫ АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР

Дэлгэрэнгүй
ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДЭМЖИХ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДЭМЖИХ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй
УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЧӨЛӨӨ АВАХ, ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТ ЭДЛЭХ ЖУРАМ

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЧӨЛӨӨ АВАХ, ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТ ЭДЛЭХ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй
ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛЧДЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СТРЕССИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ СУДАЛГААНЫ ДҮН - 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ

ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛЧДЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СТРЕССИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ СУДАЛГААНЫ ДҮН - 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ

Дэлгэрэнгүй
АЖИЛТНЫ ДАСАН ЗОХИЦЛЫН СУДАЛГААНЫ ДҮН

АЖИЛТНЫ ДАСАН ЗОХИЦЛЫН СУДАЛГААНЫ ДҮН

Дэлгэрэнгүй
АЖЛААС ГАРАХ ҮЕИЙН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

АЖЛААС ГАРАХ ҮЕИЙН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН АЛБАНЫ 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН АЛБАНЫ 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН АЛБАНЫ 2016 ОНЫ ТАЙЛАН

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН АЛБАНЫ 2016 ОНЫ ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
Ажил, албан тушаалын жагсаалт, ажлын байрны тодорхойлолтын загвар батлах тухай ( 2016 оны А/05 )

Ажил, албан тушаалын жагсаалт, ажлын байрны тодорхойлолтын загвар батлах тухай ( 2016 оны А/05 )

Дэлгэрэнгүй
Үр дүнгийн шинэчилсэн журам

 Үр дүнгийн шинэчилсэн журам

Дэлгэрэнгүй
П.Н.ШАСТИНЫ НЭРЭМЖИТ УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /2015-2018/

П.Н.ШАСТИНЫ НЭРЭМЖИТ УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /2015-2018/

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн ажилтанд ажлынүр дүн, гүйцэтгэлээр нэмэгдэл хөлс олгох журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Энэхүү журмаар (цаашид журам гэнэ) тус эмнэлгийн эрүүл мэндийн ажилтны ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг үндэслэж нэмэгдэл хөлс олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулна.
1.2. Эрүүл мэндийн ажилтанд ажлын үр дүн, гүйцэтгэлээр олгоход шаардагдах нэмэгдэл хөлс, зардлын эх үүсвэрийг байгууллагын жил бүрийн төсөвт тусган олгож байна.
1.3. Ажилтнуудад нэмэгдэл хөлс, урамшуулал олгохдоо хөдөлмөрийн тухай хууль,хамтын гэрээ тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн акт энэхүү журмыг удирдлага болгоно.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн тухай хууль

Хөдөлмөрийн тухай хууль

Дэлгэрэнгүй