Тайлан, тушаал, журам

Албан тушаалын тодорхойлолтын жагсаалт батлах тухай

Албан тушаалын тодорхойлолтын жагсаалт батлах тухай

УГТЭ-ийн хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

УГТЭ-ийн хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

УГТЭ-ийн хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт

УГТЭ-ийн хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН” ҮЙЛ АЖИЛЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ-2022

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН” ҮЙЛ АЖИЛЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ-2022

ХАСУМ

ХАСУМ

Давхар ажил эрхлэлттэй холбогдсон хязгаарлалт

Давхар ажил эрхлэлттэй холбогдсон хязгаарлалт

А-265 Ажлын хэсэг томилох тухай (KPI)

А-265 Ажлын хэсэг томилох тухай (KPI)

А-259 2022 оны төгсөлтийн шалгалт авах тухай

А-259 2022 оны төгсөлтийн шалгалт авах тухай

А-255 Эмнэлгийн ажилтны ажил гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэх ажлын хэсэг томилох тухай

А-255 Эмнэлгийн ажилтны ажил гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэх ажлын хэсэг томилох тухай

А-254 Хүчилтөрөгчийн бэсрэг үйлдвэр хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-254 Хүчилтөрөгчийн бэсрэг үйлдвэр хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-247 Гүйцэтгэх удирдлагын багийн бүрэлдэхүүнийг шинчлэн батлах тухай

А-247 Гүйцэтгэх удирдлагын багийн бүрэлдэхүүнийг шинчлэн батлах тухай 

А-246 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, мэс заслын багаж хэрэгсэл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-246 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, мэс заслын багаж хэрэгсэл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-237 Гадаад сургалтанд хамруулах тухай

А-237 Гадаад сургалтанд хамруулах тухай

А-228 Эмнэлгийн мэс заслын багаж, хэрэгсэл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай (хүүхдийн зүрхний мэс заслын багаж хэрэгсэл)

А-228 Эмнэлгийн мэс заслын багаж, хэрэгсэл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай (хүүхдийн зүрхний мэс заслын багаж хэрэгсэл)

А-226 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, эмнэлгийн хэрэгсэл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-226 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, эмнэлгийн хэрэгсэл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-225 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, өрөө тасалгааны барилгын засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-225 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, өрөө тасалгааны барилгын засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-224 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагчийг сургалтаас чөлөөлөх тухай

А-224 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагчийг сургалтаас чөлөөлөх тухай

А-201 ЭЛЛ ажлын хэсэг байгуулах

А-201 ЭЛЛ ажлын хэсэг байгуулах

А-198 Дотоод аудитын багийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

А-198 Дотоод аудитын багийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

А-194 Тохиолдын удирдлагын тогтолцооны багийн бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

А-194 Тохиолдын удирдлагын тогтолцооны багийн бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай