2017 оны УРИА

Тушаал, журам

Ажил, албан тушаалын жагсаалт, ажлын байрны тодорхойлолтын загвар батлах тухай ( 2016 оны А/05 )

Ажил, албан тушаалын жагсаалт, ажлын байрны тодорхойлолтын загвар батлах тухай ( 2016 оны А/05 )

Дэлгэрэнгүй
Үр дүнгийн шинэчилсэн журам

 Үр дүнгийн шинэчилсэн журам

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн ажилтанд ажлынүр дүн, гүйцэтгэлээр нэмэгдэл хөлс олгох журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Энэхүү журмаар (цаашид журам гэнэ) тус эмнэлгийн эрүүл мэндийн ажилтны ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг үндэслэж нэмэгдэл хөлс олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулна.
1.2. Эрүүл мэндийн ажилтанд ажлын үр дүн, гүйцэтгэлээр олгоход шаардагдах нэмэгдэл хөлс, зардлын эх үүсвэрийг байгууллагын жил бүрийн төсөвт тусган олгож байна.
1.3. Ажилтнуудад нэмэгдэл хөлс, урамшуулал олгохдоо хөдөлмөрийн тухай хууль,хамтын гэрээ тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн акт энэхүү журмыг удирдлага болгоно.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн тухай хууль

Хөдөлмөрийн тухай хууль

Дэлгэрэнгүй