Тайлан, тушаал, журам

А-131 Үйлдвэрлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах орон тооны бус комисс томилох тухай

А-131 Үйлдвэрлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах орон тооны бус комисс томилох тухай

А-128 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагчийг эргэн суралцуулах тухай

А-128 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагчийг эргэн суралцуулах тухай

А-127 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагчийг сургалтаас чөлөөлөх тухай

А-127 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагчийг сургалтаас чөлөөлөх тухай

А-118 хурлын заалны үүдний хэсэг, номын сан, сургалтын өрөөг засварлах, тохижуулах

А-118 хурлын заалны үүдний хэсэг, номын сан, сургалтын өрөөг засварлах, тохижуулах

А-115 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай

А-115 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай

А-117 Орон нутгийн эмнэлгийн байгууллагад мэргэжлийн баг томилон ажиллулах тухай

А-117 Орон нутгийн эмнэлгийн байгууллагад мэргэжлийн баг томилон ажиллулах тухай

А-108 Удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүнд өөрчлөлт оруулах тухай

А-108 Удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүнд өөрчлөлт оруулах тухай

А-103 ХАБ,ЭАЗөвлөлийн дүрэм, зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, нэгжийн ажилтнуудыг шинэчлэн батлах тухай

А-103 ХАБ,ЭАЗөвлөлийн дүрэм, зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, нэгжийн ажилтнуудыг шинэчлэн батлах тухай

А-97 Эмнэлгийн ажилтанд ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгээр мөнгөн урамшуулал олгох журам батлах тухай

А-97 Эмнэлгийн ажилтанд ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгээр мөнгөн урамшуулал олгох журам батлах тухай 

А-88 Ёс зүйн салбар хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

А-88 Ёс зүйн салбар хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

А-73 Цалин хөлсийг шинэчлэн тооцох төлөвлөлтийн төлөвлөлтийн ажлын хэсэг

А-73 Цалин хөлсийг шинэчлэн тооцох төлөвлөлтийн төлөвлөлтийн ажлын хэсэг

А-71 Төгсөлтийн дараах сургалтаас чөлөөлөх

А-71 Төгсөлтийн дараах сургалтаас чөлөөлөх

А-68 Шилэн данс харуцсан ажилтан томилох

А-68 Шилэн данс харуцсан ажилтан томилох

А-67 Ой тэмдэглэх тухай ЗСҮТөв

А-67 Ой тэмдэглэх тухай ЗСҮТөв

А-66 Хариуцлагатай ажилтны зөвөлгөөн

А-66 Хариуцлагатай ажилтны зөвөлгөөн

А-64 Төгсөлтийн ДЭЗС А.Бадмаараг чөлөөлөх

А-64 Төгсөлтийн ДЭЗС А.Бадмаараг чөлөөлөх

А-59 Журам боловсруулах тухай О-16 нас ТҮ-гээ

А-59 Журам боловсруулах тухай О-16 нас  ТҮ-гээ

А-53 Өдрийн мэс заслын ТҮ-г сайжруулах

А-53 Өдрийн мэс заслын ТҮ-г сайжруулах

А-36 Нэжийн менежерүүдийн 2021 оны гүйцэтгэл-хариуцлагын гэрээг дүгнэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-36 Нэжийн менежерүүдийн 2021 оны гүйцэтгэл-хариуцлагын гэрээг дүгнэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-35 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд сургалцагсдыг эргэн суралцуулах тухай

А-35 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд сургалцагсдыг эргэн суралцуулах тухай