Тайлан, тушаал, журам

А/177 Эмнэлгийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг дэмжих сарын аян зохион

А/177 Эмнэлгийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг дэмжих сарын аян зохион

А/174 Цар тахлын үеийн эрсдэл, ажлын ачааллын нэмэгдэл олгох тухай

А/174 Цар тахлын үеийн эрсдэл, ажлын ачааллын нэмэгдэл олгох тухай

А-86 Цалин, илүү цагийн хөлсний төсөв тооцоо, гүйцэтгэлийг нягтлан

А-86 Цалин, илүү цагийн хөлсний төсөв тооцоо, гүйцэтгэлийг нягтлан

А-82 Ой тэмдэглэх бэлтгэл үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын

А-82 Ой тэмдэглэх бэлтгэл үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын

А-81 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-81 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-80 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн суурилуулалтанд хяналт тавих

А-80 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн суурилуулалтанд хяналт тавих

А-79 Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай

А-79 Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай

А-75 Төгсөлтийн шалгалт авах тухай

А-75 Төгсөлтийн шалгалт авах тухай

А-74 Хөрөнгийг дансны бүртгэлд бүртгэх ажлын хэсэг томилох тухай

А-74 Хөрөнгийг дансны бүртгэлд бүртгэх ажлын хэсэг томилох тухай

А-73 Сургалтаас чөлөөлөх тухай

А-73 Сургалтаас чөлөөлөх тухай

А-72 Эргэн суралцуулах тухай

А-72 Эргэн суралцуулах тухай

А-68 Журам, гэрээ боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай

А-68 Журам, гэрээ боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай 

А-62 Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалт

А-62 Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалт

А-51 Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах суралцагчид чөлөө

А-51 Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах суралцагчид чөлөө

А-43 Цагаан сарын амралтын өдрүүд, бүх нийтийн хөл хорионы үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

А-43 Цагаан сарын амралтын өдрүүд, бүх нийтийн хөл хорионы үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

A-38 Тасаг,төвийн дарга эрхлэгчийг албан тушаалд томилох

A-38 Тасаг,төвийн дарга эрхлэгчийг албан тушаалд томилох

A-37 Бүтэц, үйл ажиллагааны нэгжийн удирдлагын сонгон шалгааруулалтын дүн

A-37 Бүтэц, үйл ажиллагааны нэгжийн удирдлагын сонгон шалгааруулалтын дүн

А-28 Эмнэлэгт коронавируст халдвар бүртгэгдсэн тохиолдолд дайчлагдан ажиллах эмч

А-28 Эмнэлэгт коронавируст халдвар бүртгэгдсэн тохиолдолд дайчлагдан ажиллах эмч

А-19 Төгсөлийн шалгалт авах тухай-1

А-19 Төгсөлийн шалгалт авах тухай-1

А-248 Сургалтын чөлөө олгох

А-248 Сургалтын чөлөө олгох