2019 оны УРИА

Тайлан

2017 оны хагас жилийн тайлан /Powerpoint хэлбэрээр/

2017 оны хагас жилийн тайлан /Powerpoint хэлбэрээр/

Дэлгэрэнгүй
2016 оны тайлан /Powerpoint хэлбэрээр/

2016 оны тайлан /Powerpoint хэлбэрээр/

Дэлгэрэнгүй
2015 оны үйл ажиллагааны тайлан

2015 оны үйл ажиллагааны тайлан Powerpoint хэлбэрээр

Дэлгэрэнгүй
2014 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүн, зөвлөмж

2014 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүн, зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй