2019 оны УРИА

Бусад

2019 оны 9-р сар

2019 оны 9-р сар

Дэлгэрэнгүй
А/28 "Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай"

А/28 "Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай"

Дэлгэрэнгүй
2019 оны 9-р сар

2019 оны 9-р сар

Дэлгэрэнгүй
2019 оны 8-р сар

2019 оны 8-р сар

Дэлгэрэнгүй
2019 оны 8-р сар

2019 оны 8-р сар

Дэлгэрэнгүй
2019 оны 8-р сар

2019 оны 8-р сар

Дэлгэрэнгүй
2019 оны 7-р сар

2019 оны 7-р сар

Дэлгэрэнгүй
2019 оны 7-р сар

2019 оны 7-р сар

Дэлгэрэнгүй
2019 оны 6-р сар

2019 оны 6-р сар

Дэлгэрэнгүй
2019 оны 6-р сар

2019 оны 6-р сар

Дэлгэрэнгүй
2019 оны 5-р сар

2019 оны 5-р сар

Дэлгэрэнгүй
2019 оны 5-р сар

2019 оны 5-р сар

Дэлгэрэнгүй
2019 оны 4-р сар

2019 оны 4-р сар

Дэлгэрэнгүй
2019 оны 4-р сар

2019 оны 4-р сар

Дэлгэрэнгүй
2019 оны 5-р сар

2019 оны 5-р сар

Дэлгэрэнгүй
2019 оны 3-р сар

2019 оны 3-р сар

Дэлгэрэнгүй
2019 оны 3-р сар

2019 оны 3-р сар

Дэлгэрэнгүй
УГТЭ-ийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан

УГТЭ-ийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан

Дэлгэрэнгүй
2019 оны 2-р сар

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлыг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8,9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл (тухай бүр) 2019 оны 2-р сар

Дэлгэрэнгүй
2019 оны 2-р сар

2019 оны 2-р сар

Дэлгэрэнгүй