2017 оны УРИА

Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн

Аудитын гэрчилгээ

Аудитын гэрчилгээ

Дэлгэрэнгүй