Тушаал, журам

А-89 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөнд

А-89 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөнд

А-85 Хадгалалтын хугацаа дууссан эмийг устгах тухай

А-85 Хадгалалтын хугацаа дууссан эмийг устгах тухай

А-84 ЭМД санхүүжилтын 2021 оны 1 дүгээр улирлын гүйцэтгэлд хяналт

А-84 ЭМД санхүүжилтын 2021 оны 1 дүгээр улирлын гүйцэтгэлд хяналт

А-77 Эм тарианы үнэ буцаан олгох тухай

А-77 Эм тарианы үнэ буцаан олгох тухай

А-76 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-76 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-70 Хөтөлбөр боловсруулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай

А-70 Хөтөлбөр боловсруулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай

А-69 Төсөв, санхүүгийн сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх тухай

А-69 Төсөв, санхүүгийн сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх тухай

А-67 Эрдмийн чуулган 2021

А-67 Эрдмийн чуулган 2021

А-65 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-65 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-63 Yнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

А-63 Yнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

А-61 Эмчилгээний чанарын хяналтын багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн

А-61 Эмчилгээний чанарын хяналтын багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн

А-60 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлйн хэсэг томилох тухай

А-60 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлйн хэсэг томилох тухай

А-58 Гэрээ шууд байгуулах тухай philips ingenuity

А-58 Гэрээ шууд байгуулах тухай philips ingenuity

А-57 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг бүртгэн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-57 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг бүртгэн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-55 Ачаалал, хариуцлагыг хамтдаа зорилтот үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

А-55 Ачаалал, хариуцлагыг хамтдаа зорилтот үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

А-54 Эмч, мэргэжилтний нэрэмжит сарын аян

А-54 Эмч, мэргэжилтний нэрэмжит сарын аян

А-53 Коронавирусийн халдвараас сэргийлэн ажиллах дархлаажуулалтын бэлтгэл хангах ажлын хэсэг томилох тухай

А-53 Коронавирусийн халдвараас сэргийлэн ажиллах дархлаажуулалтын бэлтгэл хангах ажлын хэсэг томилох тухай

А-52 Ковид-19 халдварын сэргийлэлт, тандалт, хяналтыг эрчимжүүлэх тухай

А-52 Ковид-19 халдварын сэргийлэлт, тандалт, хяналтыг эрчимжүүлэх тухай

А-47 Цахим програм нэвтрүүлэн ажиллах тухай

А-47 Цахим програм нэвтрүүлэн ажиллах тухай

А-46 Цахим хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай

А-46 Цахим хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай