Тушаал, журам

А-277 Хүнсний багц 50 УЗН

А-277 Хүнсний багц 50 УЗН

А-278 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-278 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-279 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-279 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-280 БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЕИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТОДОТГОЛ ХИЙХ ТУХАЙ

А-280 БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЕИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТОДОТГОЛ ХИЙХ ТУХАЙ 

А-281 Шинэ жилийн бүх нийтийн амралтын адрүүдэд ЭТҮ-г зохицуулах тухай

А-281 Шинэ жилийн бүх нийтийн амралтын адрүүдэд ЭТҮ-г зохицуулах тухай

А-282 Хөрөнгийг дансны бүртгэлд бүртгэж авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-282 Хөрөнгийг дансны бүртгэлд бүртгэж авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-283 Хөрөнгийг дансны бүртгэлд бүртгэж авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-283 Хөрөнгийг дансны бүртгэлд бүртгэж авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-284 Хөрөнгийг дансны бүртгэлд бүртгэж авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-284 Хөрөнгийг дансны бүртгэлд бүртгэж авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-285 Хөрөнгийг дансны бүртгэлд бүртгэж авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-285 Хөрөнгийг дансны бүртгэлд бүртгэж авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-273 Эмч ажилчдын эрүүл мэндийг дэмжих тухай

А-273 Эмч ажилчдын эрүүл мэндийг дэмжих тухай

А-276 Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн сахүүжилттэй төсөл хэрэгжүүлэх тухай

А-276 Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн сахүүжилттэй төсөл хэрэгжүүлэх тухай

А272 ТУТ-ын бүэрлдэхүүнд өөрчлөлт

А272 ТУТ-ын бүэрлдэхүүнд  өөрчлөлт

А-267 Хөрөнгийг дансны бүртгэлд бүртгэж авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-267 Хөрөнгийг дансны бүртгэлд бүртгэж авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-268 Тасаг алба нэгж ХШҮ-гээ хийх

А-268 Тасаг алба нэгж ХШҮ-гээ хийх

А269 Байгууллагын 2021 оны Төлөвлөгөө боловсруулах

А269 Байгууллагын 2021 оны Төлөвлөгөө боловсруулах

А-270 2020 оны Тайлангийн хурал зохион байгуулах

А-270 2020 оны Тайлангийн хурал зохион байгуулах

А-265 Эм тарианы мөнгө олгох

А-265 Эм тарианы мөнгө олгох

А-261 Эм тарианы мөнгө олгох

А-261 Эм тарианы мөнгө олгох

А-260 Үндсэн хөрөнгөд бүртгэж авах

А-260 Үндсэн хөрөнгөд бүртгэж авах

А-256 Тайлангийн хурал зохион байгуулах тухай

А-256 Тайлангийн хурал зохион байгуулах тухай