Тушаал, журам

Байгууллагын 2020-2021 онд хэрэгжүүлэх хэмнэлгийн төлөвлөгөө батлах тухай - А/75

Байгууллагын 2020-2021 онд хэрэгжүүлэх хэмнэлгийн төлөвлөгөө батлах тухай - А/75

Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн салбар хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай -А/74

Ёс зүйн салбар хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай -А/74

Дэлгэрэнгүй
Архивын тооллого явуулах тухай -А/73

Архивын тооллого явуулах тухай -А/73

Дэлгэрэнгүй
Цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр батлах тухай -А/70

Цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр батлах тухай -А/70

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аяныг зохион байгуулах тухай -А/69

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аяныг зохион байгуулах тухай -А/69

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн халдварын сэргийлэлт, хяналтын орон тооны бус баг томилох тухай - А/68

Эмнэлгийн халдварын сэргийлэлт, хяналтын орон тооны бус баг томилох тухай - А/68

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн удирдлагын нээлттэй сарын аяныг зохион байгуулах тухай - А/65

Эмнэлгийн удирдлагын нээлттэй сарын аяныг зохион байгуулах тухай - А/65

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлзүйн удирдамж, заавар, хөтөч боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай -А/64

Эмнэлзүйн удирдамж, заавар, хөтөч боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай -А/64

Дэлгэрэнгүй
(COVID-19)-ын цар тахлын үед хандив, тусламжаар ирж буй эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай - А/63

Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын үед хандив, тусламжаар ирж буй эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай - А/63

Дэлгэрэнгүй
(COVID-19)-ын цар тахлын үеийн ТУТогтолцоонд бүрэн шилжсэн үеийн тусламж үйлчилгээний тасралтгүй бэлэн байдал, нөөц бүрдүүлэх - А/62

Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын үеийн тохиолдлын удирдлагын тогтолцоонд бүрэн шилжсэн үеийн тусламж үйлчилгээний тасралтгүй бэлэн байдал, нөөц бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай - А/62

Дэлгэрэнгүй
Сувилагч тусгай мэргэжилтний зайлшгүй хөтлөх анхан шатны бичиг баримтын бүртгэлийг шинэчлэх -А/60

Сувилагч тусгай мэргэжилтний зайлшгүй хөтлөх анхан шатны бичиг баримтын бүртгэлийг шинэчлэн батлах тухай -А/60

Дэлгэрэнгүй
ТУТогцолцоонд шилжсэн үеийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, бэлэн байдлыг хангах, дэмжлэг үзүүлэн ажиллах багуудыг томилох -А/58

Тохиолдлын удирдлагын тогтолцоонд шилжсэн үеийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, бэлэн байдлыг хангах, дэмжлэг үзүүлэн ажиллах багуудыг томилох тухай - А/58

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги, бүлэг байгуулах тухай - А/57

Эмнэлгийн гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги, бүлэг байгуулах тухай - А/57

Дэлгэрэнгүй
Гамшгаас хамгаалах штабын бүрэлдэхүүн ажил үүргийн хуваарийг шинэчлэн батлах тухай - А/51

Гамшгаас хамгаалах штабын бүрэлдэхүүн ажил үүргийн хуваарийг шинэчлэн батлах тухай - А/51

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийг дэмжих зөвлөлийн журам зөвлөлийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай -А/52

Эрүүл мэндийг дэмжих зөвлөлийн журам зөвлөлийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай -А/52

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн анхан шатны маягтын загвар батлах тухай - А/49

Эмнэлгийн анхан шатны маягтын загвар батлах тухай - А/49

Дэлгэрэнгүй
ЭМСайдын 2020 оны А/132, А/135 дугаар тушаалуудын хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай - А/46

ЭМСайдын 2020 оны А/132, А/135 дугаар тушаалуудын хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай - А/46

Дэлгэрэнгүй
Эмч, мэргэжилтний нэрэмжит сарын аян зохион байгуулах тухай - А/45

Эмч, мэргэжилтний нэрэмжит сарын аян зохион байгуулах тухай - А/45

Дэлгэрэнгүй
Мэдээллийн технологийн үйл ажиллагааг сайжруулах, нууцлал аюулгүй байдлыг ханган ажиллах тухай - А/44

Мэдээллийн технологийн үйл ажиллагааг сайжруулах, нууцлал аюулгүй байдлыг ханган ажиллах тухай - А/44

Дэлгэрэнгүй
Архиваас үзүүлэх үйлчилгээний тухай - А/43

Архиваас үзүүлэх үйлчилгээний тухай - А/43

Дэлгэрэнгүй