Тушаал, журам

А/176 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох

А/176 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох

А/173 Цалин хөлс нэмэгдүүлэх төлөвлөлтийн чиглэл батлах тухай

А/173 Цалин хөлс нэмэгдүүлэх төлөвлөлтийн чиглэл батлах тухай

А/168 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хэрэгсэл хүлээн авах комисс томилох

А/168 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хэрэгсэл хүлээн авах комисс томилох

А/167 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох 

А/167 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох 

А/154 Ангиографийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай 

А/154 Ангиографийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай 

А/153 Захиргааны ажилчдын ажилтнуудын ажлын үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэх

А/153 Захиргааны ажилчдын ажилтнуудын ажлын үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэх

А/147 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох

А/147 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох

А/145 Чихрийн шижин ба ЧЖ ретинопатийн ТҮ-нйи загвар бий болгох

А/145 Чихрийн шижин ба ЧЖ ретинопатийн ТҮ-нйи загвар бий болгох

А/144 Тусламж үйлчилгээний 2022 оны төсөв, 2023 оны төсвийн төсөөллийг

А/144 Тусламж үйлчилгээний 2022 оны төсөв, 2023 оны төсвийн төсөөллийг

А/143 Нүдний мэс заслын тасаш үүсгэн байгуулагдсаны 30 жилийн ой

А/143 Нүдний мэс заслын тасаш үүсгэн байгуулагдсаны 30 жилийн ой

А/142 Байууллагын 2021 оны үйл ажиллагааны хагас жилийн тайланг

А/142 Байууллагын 2021 оны үйл ажиллагааны хагас жилийн тайланг

А/141 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн зөрчил, дутагдалтай холбоотой

А/141 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн зөрчил, дутагдалтай холбоотой

А/140 УГТЭмнэлгийн архивын сан хөмрөгийн журам батлах тухай

А/140 УГТЭмнэлгийн архивын сан хөмрөгийн журам батлах тухай

А/137 Судсан дотуурх оношилгоо, эмчмлгээний төлөвлөлтөнд хяналт

А/137 Судсан дотуурх оношилгоо, эмчмлгээний төлөвлөлтөнд хяналт

А/116 Мэс заслын ТҮ-нд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл протез худалдах

А/116 Мэс заслын ТҮ-нд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл протез худалдах

А/110 Зарим шинжилгээг төлбөртэй үзүүлэх түр журам батлах тухай

А/110 Зарим шинжилгээг төлбөртэй үзүүлэх түр журам батлах тухай

А/99 Эм эмнэлгийн хэрэгсэл урвалж оношлуур худалдан авах гэрээ байгуулах

А/99 Эм эмнэлгийн хэрэгсэл урвалж оношлуур худалдан авах гэрээ байгуулах

А/94 Гэрээ шууд байгуулах тухай

А/94 Гэрээ шууд байгуулах тухай

А/92 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/92 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/91 Ажлын үр дүн, гүйцэтгэлээр мөнгөн урамшуулал олгох түр шалгуур

А/91 Ажлын үр дүн, гүйцэтгэлээр мөнгөн урамшуулал олгох түр шалгуур