Тушаал, журам

А141 Төлбөртэй туслаамж үйлчилгээний тушаал

А141 Төлбөртэй туслаамж үйлчилгээний тушаал

А-122 Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны 03 дугаар албан даалгавар хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

А-122 Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны 03 дугаар албан даалгавар хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

А-119 Чанарын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 9001;2015 стандартыг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай

А-119 Чанарын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 9001;2015 стандартыг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай

А-114 Мэс заслын яаралтай баг ажиллуулах тухай

А-114 Мэс заслын яаралтай баг ажиллуулах тухай

А-113 Мэс заслын дараах нэгжийн үйл ажиллагааны түр журам батлах тухай

А-113 Мэс заслын дараах нэгжийн үйл ажиллагааны түр журам батлах тухай

А-112 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-112 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-110 Эмнэлгийн ажилтны ажлын гүйцэтгэл үр дүнг үнэлэх ажлын хэсэг томилох тухай

А-110 Эмнэлгийн ажилтны ажлын гүйцэтгэл үр дүнг үнэлэх ажлын хэсэг томилох тухай

А-107 Төлөвлөгөөт мэс заслын тусламж үйлчилгээний цагийн хувиаарт өөрчлөлт оруулах тухай

А-107 Төлөвлөгөөт мэс заслын тусламж үйлчилгээний цагийн хувиаарт өөрчлөлт оруулах тухай  

А-106 Сувилагч тусгай мэргэжилтний нэрэмжит сарын аяныг зохион байгуулах тухай

А-106 Сувилагч тусгай мэргэжилтний нэрэмжит сарын аяныг зохион байгуулах тухай

А-102 Хүүхдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний журам батлах тухай

А-102 Хүүхдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний журам батлах тухай

А-101 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг зохион байгуулах тухай

А-101 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг зохион байгуулах тухай

А-98 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-98 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-96 эмч ажилтнуудад мөнгөн урамшуулал олгох тухай

А-96 эмч ажилтнуудад мөнгөн урамшуулал олгох тухай

А-95 Тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай

А-95 Тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай

А-94 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-94 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай ( Biplane ангиографийн аппарат)

А-93 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой журам, эмнэлзүйн удирдамж, заавар, боловсруулах тухай

А-93 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой журам, эмнэлзүйн удирдамж, заавар, боловсруулах тухай

А-91 төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагчийг эргэн суралцуулах тухай

А-91 төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагчийг эргэн суралцуулах тухай

А-89 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аяныг зохион байгуулах тухай

А-89 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аяныг зохион байгуулах тухай

А-87 П.Алтанцэцэг цалингийн зөрүү олгох тухай

А-87 П.Алтанцэцэг цалингийн зөрүү олгох тухай

А-85 Хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгалын ажил үйлчилгээг гүйцэтгэх ажлын гэрээ байгуулах тухай

А-85 Хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгалын ажил үйлчилгээг гүйцэтгэх ажлын гэрээ байгуулах тухай