Тушаал, журам

А-260 Эмчлүүлэгчдийн төлбөрийн буцаан олгох тухай

А-260 Эмчлүүлэгчдийн төлбөрийн буцаан олгох тухай

А-258 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-258 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-242 Эмчлүүлчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-242 Эмчлүүлчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-219 эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-219 эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай 

А-218 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-218 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-197 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-197 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-182 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-182  Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-181 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-181 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-167 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-167 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-155 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-155 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-146 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-146 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-133 Азийн хөгжлийн банкны ЭМСХХ-5 нэмэлт төслөөр Эрүүл мэндийн яамнаас нийлүүлэгдэж буй

А-133 Азийн хөгжлийн банкны ЭМСХХ-5 нэмэлт төслөөр Эрүүл мэндийн яамнаас нийлүүлэгдэж буй ангиографийн систем иж бүрдэл хүлээн авах бэлтгэл хангах ажлын хэсэг томилох тухай

А-130 Мэс заслын тусламж үйлчилгээнд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл

А-130 Мэс заслын тусламж үйлчилгээнд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, протез худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-129 Эмнэлгийн гаралтай аюултай болон эрсдэлтэй хог хаягдал зайлуулах, тээвэрлэх

А-129 Эмнэлгийн гаралтай аюултай болон эрсдэлтэй хог хаягдал зайлуулах, тээвэрлэх, устгах ажил үйлчилгээг худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-126 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг оношилгооны арга хэмжээнд хэрэглэгдэх

А-126 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг оношилгооны арга хэмжээнд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оншлуур худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-116 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах тухай

А-116 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах тухай

А-105 Бичиг хэргийн материал худалдан авах нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах тухай

А-105 Бичиг хэргийн материал худалдан авах нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах тухай

А-104 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах тухай

А-104 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах тухай 

А-100 Мэс заслын тусламж үйлчилгээ хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, протез худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-100 Мэс заслын тусламж үйлчилгээ хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, протез худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-99 Түлш шатахуун, тавилга нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах тухай

А-99 Түлш шатахуун, тавилга нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах тухай