УГТЭ-ИЙН МЭДРЭЛ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЭМЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Бүртгэлийн дугаар

Мэргэжлийн сорил

Англи хэл

Шийдвэр

1

220601

75%

70%

Ярилцлага хийх

2

220602

61%

60%

 

3

220603

66%

90%

Ярилцлага хийх

4

220604

66%

70%

Ярилцлага хийх

5

220605

41%

30%

 

6

220606

53%

60%

 

7

220610

57%

80%