2016 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл

2016 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл

Мөрийн дугаар Зардлын зүйл анги
2016 он Тайлбар
Хянасан
1
1 1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 7,740,459
2 1.1 Стандартаар байх орон тооны доод хязгаар
3 1.2 Одоо байгаа үндсэн ажиллагсдын тоо (мөрдөгдөж буй цалингийн сүлжээгээр) 706
4 1.3 Үндсэн цалин /задаргаа хавсралтаар/ 6,602,443
5 1.4 Гэрээт ажлын цалин /задаргаа хавсралтаар/
6 1.5 Унаа, хоолны хөнгөлөлт 663,721
7 1.6 Үр дүнгийн урамшуулал /нөхцөлийн болон ажлын үр дүнгийн урамшууллыг хавсралтад тусд нь тооцох/ 474,296
8 1.7 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 851,451
9 ЦАЛИН ХӨЛС, НЭМЭГДЭЛ УРАМШИЛ, НДШ-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН 8,591,910
10 2 Бичиг хэрэг
11 2.1 Маягтын тоо 425 Эдийн засгийн хямрал, төсөв санхүүгийн хүндрэлтэй байдлыг харгалзан канон принтерийн хорийг цэнэглэх, ноорог цаасны ашиглалтын ихэсгэх зэргээр тооцон шинээр принтер, каноны хор авахыг эрс багасгаж мөн бичиг хэргийн зардалд цавуу, тодруулагч, бал, тооны машин зэргийг оруулаагүй болно.
12 2.2 Нэг ширхэг маягтын дундаж зардал (задаргааг хавсаргах) 53.63
13 2.3 Маягтын зардал 22,841
14 2.4 Бичиг хэргийн ажилтны тоо 72
15 2.5 Нэг ажилтаны жилд хэрэглэх бичиг хэргийн зардал 276
16 2.6 Албан бичгийн хэрэглэл материалын зардал 3,700
17 2.7 Бичиг хэргийн бусад зардал (канон, принтерийн хор) 9,715
18 БИЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН 36,256
19 3 Гэрэл цахилгаан
20 3.1 Сүүлийн 3 жилийн дунджаар жилд хэрэглэх нийт цахилгаан эрчим хүч (квт) 1,487,197 2014 онд 1квт цахилгааны үнийг 105,6 төгрөгнөөс 124,5 төгрөг болгосонтой холбоотой цахилгааны зардал төлвөлснөөс хэтрэлттэй байгаа
21 3.2 Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой -
22 3.3 Нэг квт цахилгааны үнэ 125
23 3.4 Задгайгаар төлөх цахилгаанын зардал (задаргааг хавсаргах) 3,334
24 ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН 371,722
25 4 Түлш, халаалт
26 4.1 Сүүлийн 3 жилийн дунджаар тоолуурын заалтын гүйлт 28,450 ЭХЗХорооны 2014 оны 11-р сарын 19-ны өдрийн 194-р тогтоол 1Гкал Дулааны үнэ 2014 оны 12 дугаар сарын 05 өдрөөс 24080 төгрөг болж нэмэгдсэн
27 4.2 Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой
28 4.3 Нэг кило калорийн үнэ 20,866
29 4.4 Халаалтын хугацаа (сараар) 8
30 4.5 Халаалтын хугацаанд төлөх нийт зардал гүйлтээр 28,452
31 4.6 Сүүлийн 3 жилийн дунджаар халааж байгаа нийт талбай, (куб метр) 109,356
32 4.7 Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой
33 4.8 Нэг куб метр талбайн сарын халаалтын хөлс 274
34 4.9 Халаалтын хугацаа (сараар) 8
35 4.1 Халаалтын хугацаанд төлөх нийт зардал талбайгаар 180,647
45 4.21 Сүүлийн 3 жилийн дунджаар хэрэглээний халуун усны хэмжээ 95,424
46 4.22 Хэрэглээний халуун усны нэгжийн үнэ 1.20
47 4.23 Хэрэглээний халуун усны нийт зардал 114,509
48 ТҮЛШ, ХАЛААЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН 257,031
49 5 Тээвэр (шатахуун)
50 5.1 Байгууллагын өөрийн автомашины тоо бүгд 6
51 5.2 Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин 5
52 5.3 Суудлын автомашин 1
53 5.4 Мотоцикл -
54 5.5 Ачааны автомашин -
55 5.6 Нэг машины сүүлийн 3 жилийн гүйлтийн дундаж (км)
56 5.7 Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин 45
57 5.8 Суудлын автомашин 59
58 5.9 Мотоцикл
59 5.1 Ачааны автомашин
60 5.11 Бүх машины сүүлийн 3 жилийн дундаж гүйлт (км) 184
61 5.12 Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин 82
62 5.13 Суудлын автомашин
63 5.14 Мотоцикл
64 5.15 Ачааны автомашин
65 5.16 Гүйлтийн 100 км-т зарцуулах шатахууны дундаж норм (литр)
66 5.17 Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин 23
67 5.18 Суудлын автомашин 16
68 5.19 Мотоцикл
69 5.2 Ачааны автомашин
70 5.21 Шатахууны жилийн нийт хэрэгцээ (литр) 13,052
71 5.22 Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин 10,042
72 5.23 Суудлын автомашин 3,011
73 5.24 Мотоцикл -
74 5.25 Ачааны автомашин -
75 5.26 Нэг литр шатахууны дундаж үнэ 1,660
76 5.27 Шатахууны нийт зардал (21*26) 26,000
77 5.28 Тослох материалын нийт хэрэгцээ 757
78 5.29 Тослох материалын нэгжийн дундаж үнэ 6,000
79 5.3 Тослох материалын нийт зардал 3,283
80 ТЭЭВЭР (ШАТАХУУН)-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН 39,746
81 6 Шуудан, холбоо
82 6.1 Албан бичгийн тоо 1,210
83 6.2 Нэг албан бичгийн дундаж зардал 1.20
84 6.3 Шуудангийн нийт зардал 1,467
85 6.4 Телефон утасны тоо 22
86 6.5 Телефон утасны сарын суурь хураамж 6,050
87 6.6 Телефон утасны жилийн суурь хураамж 133
88 6.7 Телефон ярианы сарын дундаж зардал 1,464
89 6.8 Телефон ярианы жилийн дундаж зардал 13,806
90 ШУУДАН ХОЛБООНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН 14,770
91 7 Цэвэр, бохир ус
92 7.1 Сүүлийн 3 жилийн дунджаар 1 жилд зарцуулах нийт цэвэр ус (куб метр) 57,902 ХСУХАТАҮЗЗ-ийн 2014.06.13-ны 23 тоот тогтоолоор 1м3 цэвэр усны үнэ 554,5 төгрөгнөөс 910, бохир усны үнэ 300 төгрөгнөөс 600 төгрөг болж 2 дахин нэмэгдсэн
93 7.2 Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой -
7,2,1 Суурь хураамж 277
94 7.3 Нэг куб метр цэвэр усны үнэ 910
95 7.4 Цэвэр усны нийт зардал 52,691
96 7.5 Сүүлийн 3 жилийн дунджаар 1 жилд зарцуулах нийт бохир ус (куб метр) 57,902
97 7.6 Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой -
98 7.7 Нэг куб метр бохир усны үнэ 600
99 7.8 Бохир усны нийт зардал 34,741
103 ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (4+8+11) 98,140
104 8 Дотоод албан томилолт
105 8.1 Албан томилолтоор ажиллагсадын тоо бүгд 10 Мэдрэлийн мэс засал дагнасан алсын дуудлага
106 8.2 Үүнээс: УБ хотод
107 8.3 аймагт 5
108 8.4 хөдөө суманд 5
109 8.5 өөр аймагт
110 8.6 Нэг ажилтны томилолтын дундаж хугацаа
111 8.7 Үүнээс: УБ хотод
112 8.8 аймагт 7
113 8.9 хөдөө суманд 5
114 8.1 өөр аймагт
115 8.11 Томилолтын нийт хүн хоног 75
116 8.12 Үүнээс: УБ хотод
117 8.13 аймагт 35
118 8.14 хөдөө суманд 40
119 8.15 өөр аймагт
120 8.16 Нэг ор хоногийн томилолтын зардал (Сангийн сайдын тушаалаар)
121 8.17 Үүнээс: УБ хотод 16
122 8.18 аймагт 14
123 8.19 хөдөө суманд 14
124 8.2 өөр аймагт
125 8.21 Томилолтын нийт зардал 1,735
126 8.22 Үүнээс: УБ хотод
127 8.23 аймагт 1,015
128 8.24 хөдөө суманд 720
129 8.25 өөр аймагт
130 8.26 Буудлын нэг хүнд 1 хоногт ноогдох дундаж зардал 37
131 8.27 Үүнээс: УБ хотод 50
132 8.28 аймагт 25
133 8.29 хөдөө суманд 20
134 8.3 өөр аймагт
135 8.31 Буудалд байрласны нийт зардал 1,675
136 8.32 Үүнээс: УБ хотод
137 8.33 аймагт 875
138 8.34 хөдөө суманд 800
139 8.35 өөр аймагт
140 8.36 Замын зардал
141 8.37 Онгоцоор:
142 8.38 Үүнээс: УБ хотод
143 8.39 өөр аймагт
144 8.4 Вагоноор:
145 8.41 Үүнээс: УБ хотод
146 8.42 аймагт 12
147 8.43 хөдөө суманд
148 8.44 өөр аймагт
149 8.45 Машинаар:
150 8.46 Үүнээс: УБ хотод
151 8.47 аймагт
152 8.48 хөдөө суманд 18
153 8.49 өөр аймагт
154 8.5 Дотоодын сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөнд оролцогчдын зардал (задаргаа тооцоогоор)
155 8.51 Гадаад томилолт
156 ДОТООД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН 6,510
157 9 Ном, хэвлэл авах
158 9.1 Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн тоо 69
159 9.2 Хэвлэлийн дундаж үнэ 10
160 НОМ, ХЭВЛЭЛ АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН 160
161 10 Эд хогшил худалдан авах
162 10.1 Багаж, техник, хэрэгсэл 205,151
163 10.2 Тавилга
199 10.3 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 77,200
200 10.4 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс 33,881
201 ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН 316,232
202 11 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл
203 11.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор) 77,796
204 11.2 Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл авах зардал (задаргаа тооцоогоор) 35,314
205 11.3 Нормын сүүний зардал
206 НОРМЫН ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН 113,110
207 12 Хоол
208 12.1 Ашиглаж байгаа орны тоо (батлагдсан орны тоо) 430
209 12.2 Нэг орны жилд ашиглах дундаж хоног 330